Language of document :

Жалба, подадена на 18 декември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-153/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: M. Kerger, avocat)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на решението, с което се отказва предоставянето на надбавка за жилищни нужди, както и на наследствена пенсия на партньора на жалбоподателя.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението от 25 септември 2012 г.;

да се обяви за незаконосъобразен и да се отмени член 1, параграф 2, буква в), подточка iv) от Приложение VII към Правилника поради дискриминационния му характер;да се обяви за незаконосъобразен и да се отмени член 17 от Приложение VIII към Правилника;да се разпореди, че жалбоподателят има право на надбавка за жилищни нужди със задна дата, считано от 13 декември 2011 г., както и на предоставяне на наследствена пенсия за неговия партньор; да се разпореди приемането на всички други необходими мерки;да се осъди Комисията да заплати съдебните разноски.