Language of document :

Talan väckt den 18 december 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-153/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Kerger)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av beslutet om att inte bevilja sökanden hushållstillägg och efterlevandepension till sökandens partner.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara beslutet av den 25 september 2012,

förklara artikel 1.2 c iv i bilaga VII till tjänsteföreskrifterna rättstridig och ogiltig, på grund av att den är diskriminerande,

förklara artikel 17 första stycket i bilaga VIII till tjänsteföreskrifterna rättstridig och ogiltig,

fastställa att sökanden har rätt till hushållstillägg med retroaktiv verkan från och med 13 december 2011 och att sökandens partner har rätt till efterlevandepension,

förordna om fullgörande av samtliga rättsliga skyldigheter i frågan, och

förplikta kommissionen att ersätta rättegångskostnaderna.