Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 3 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-147/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis i É. Marchal)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji dotyczącej przeniesienia uprawnień emerytalnych nabytych przez skarżącą przed podjęciem służby, na podstawie nowych ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 i art. 12 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego i, w razie potrzeby, decyzji potwierdzającej to przeniesienie

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie niezgodności z prawem art. 9 ogólnych przepisów wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII do regulaminu pracowniczego;

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 3 lutego 2012 r. o zastosowaniu parametrów określonych w ogólnych przepisach wykonawczych do art. 11 § 2 załącznika VIII regulaminu pracowniczego z dnia mars 2011 r. do przeniesienia uprawnień emerytalnych skarżącej; w razie potrzeby: stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 11 października 2012 r. potwierdzającej to przeniesienie; obciążenie Komisji kosztami postępowania.