Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 19 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko Komisji

(Sprawa F-155/12)

Język postępowania: angielski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciele: adwokaci S. Rodrigues, A. Thymen)

Strona pozwana: Komisja Europejska

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie nieważności decyzji o nieumieszczeniu nazwiska skarżącego na liście rezerwy kadrowej konkursu EPSO/AD/215/11

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 19 września 2012 r.;

w razie konieczności: stwierdzenie nieważności decyzji EPSO z dnia 28 czerwca 2012 r.;tytułem żądania ewentualnego: zasądzenie odszkodowania z tytułu poniesionej szkody;obciążenie Komisji kosztami postępowania.