Language of document :

Sag anlagt den 21. december 2012 - Europa-Kommissionen mod Den Hellenske Republik

(Sag C-600/12)

Processprog: græsk

Parter

Sagsøger: Europa-Kommissionen (ved M. Patakia og D. Düsterhaus, som befuldmægtigede)

Sagsøgt: Den Hellenske Republik

Sagsøgerens påstande

Det fastslås, at Den Hellenske Republik har tilsidesat sine forpligtelser i henhold til artikel 13 og artikel 36, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF om affald 2, og artikel 8 og 9, artikel 11, stk. 1, litra a), artikel 12 og 14 i direktiv 1999/31/EF om deponering af affald , idet den har opretholdt drift af en plads for kontrolleret anbringelse af affald (beliggende i Zakinthos i regionen Kalamaki på lokaliteten Gryparaiika), der ikke opfylder alle de betingelser og krav, der følger af EU's miljølovgivning. Endvidere har Den Hellenske Republik ved at forny godkendelsen af driften af deponeringsanlægget uden at iagttage proceduren i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF af 21. maj 1992 om bevaring af naturtyper samt vilde dyr og planter  ligeledes tilsidesat sine forpligtelser i henhold til denne artikel.

Den Hellenske Republik tilpligtes at betale sagens omkostninger.

Søgsmålsgrunde og væsentligste argumenter

De græske myndigheder har tolereret opretholdelsen af driften af et deponeringsanlæg, der nu er overfyldt, og har ikke truffet de nødvendige foranstaltninger til sikring af den nødvendige udvidelse af kapaciteten (eller af anden løsning på problemet) inden den 31. december 2015 (fristen for de fornyede miljøkriterier) eller indtil et nyt deponeringsanlæg er funktionsdygtigt i Zakinthos.

De græske myndigheder har ikke truffet alle de udbedrende foranstaltninger, der er nødvendige til løsning af et betydeligt antal problemer, som fremgår af forskellige inspektionsrapporter (25.10.2011, 26.1.2010, 26.10.2009, 11.5.2009, 6.2.2009, 26.8.2008, 13.4.2007, 8.12.2005, 7.1.2005 og 14.12.1999) og har tolereret opretholdelsen af driften af deponeringsanlægget til trods for problemerne.

De græske myndigheder har ikke udfærdiget og vedtaget den nødvendige overgangsplan for Zakinthos deponeringsanlæg og har heller ikke ansøgt om fornyelse af godkendelsen af deponeringen af affald, herunder en vurderingsplan for eventuelle risici.

Det følger heraf, at de ikke har efterlevet forpligtelserne i henhold til artikel 13 og artikel 36, stk. 1, i direktiv 2008/98/EF om affald eller artikel 8 og 9, artikel 11, stk. 1, litra a), artikel 12 og 14 i direktiv 99/31/EF om deponering af affald.

Desuden har de græske myndigheder med fællesministeriel bekendtgørelse af 18. juni 2011 forlænget varigheden af miljøkriterier (som udgør grundlaget for driftsgodkendelsen) for deponeringsanlægget indtil den 31. december 2015 uden at gennemføre en behørig vurdering af virkningerne i henhold til artikel 6, stk. 3, i direktiv 92/43/EØF.

____________

1 - EUT L 312, s. 3.

2 - EFT L 182, s. 1.

3 - EFT L 206, s. 7.