Language of document :

Eelotsusetaotlus, mille esitas Tartu Ringkonnakohus (Eesti) 3. januaaril 2013 - AS Baltic Agro versus Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

(Kohtuasi C-3/13)

Kohtumenetluse keel: eesti keel

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tartu Ringkonnakohus

Põhikohtuasja pooled

Hageja: AS Baltic Agro

Kostja: Maksu- ja Tolliameti Ida maksu- ja tollikeskus

Eelotsuse küsimused

a)    Kas Nõukogu määruse nr 661/20082 art 3 lg-t 1 tuleb tõlgendada selliselt, et importija ja esimene sõltumatu klient ühenduses peavad alati olema üks ja sama isik?

b)    Kas Nõukogu määruse nr 661/2008 art 3 lg-t 1 koosmõjus komisjoni otsusega nr 2008/5774 tuleb tõlgendada selliselt, et dumpinguvastase tollimaksu vabastus laieneb ainult sellele esimesele sõltumatule kliendile ühenduses, kes ei ole deklareeritavat kaupa enne deklaratsiooni esitamist edasi müünud?

c)    Kas Nõukogu määrusega nr 2913/92 kehtestatud ühenduse tolliseadustiku art-t 66 koosmõjus Komisjoni määruse nr 2454/93 art-ga 251 ja ülejäänud tollideklaratsiooni hilisemaid muudatusi puudutavate menetlussätetega tuleb tõlgendada selliselt, et kauba importimisel vale kaubasaaja deklaratsioonile märkimisel tuleb võimaldada deklaratsioon ka peale kauba vabastamist taotluse alusel kehtetuks tunnistada ja kaubasaaja kanne parandada olukorras, kus õige kaubasaaja kande korral oleks tulnud Nõukogu määruse nr 661/2008 art 3 lg-s 1 ettenähtud maksuvabastust kohaldada, või tuleb sellises olukorras tõlgendada Nõukogu määrusega nr 2913/92 kehtestatud ühenduse tolliseadustiku art 220 lg 2 p-I b selliselt, et tollil ei ole õigust teha järelarvestuskannet?

d)    Kui vastus küsimuse c) mõlemale alternatiivile on eitav, siis kas Euroopa Liidu põhiõiguste harta art-ga 20 koosmõjus Euroopa Liidu Toimimise Lepingu art 28 lg-ga 1 ja art-ga 31 on kooskõlas, kui Nõukogu määrusega nr 2913/92 kehtestatud ühenduse tolliseadustiku art 66 koosmõjus Komisjoni määruse nr 2454/93 art-ga 251 ja ülejäänud tollideklaratsiooni hilisemaid muudatusi puudutavate menetlussätetega ei võimalda deklaratsiooni peale kauba vabastamist taotluse alusel kehtetuks tunnistada ja kaubasaaja kannet parandada olukorras, kus õige kaubasaaja kande korral oleks tulnud Nõukogu määruse nr 661/2008 art 3 lg-s 1 ettenähtud maksuvabastust kohaldada?

____________

1 - Nõukogu määrus (EÜ) nr 661/2008, 8. juuli 2008, millega kehtestatakse pärast määruse (EÜ) nr 384/96 artikli 11 lõike 2 kohast aegumise läbivaatamist ja artikli 11 lõike 3 kohast osalist vahepealset läbivaatamist lõplik dumpinguvastane tollimaks Venemaalt pärit ammooniumnitraadi impordi suhtes(ELT L 185, lk 1)

2 - 2008/577/EÜ: Komisjoni otsus, 4. juuli 2008, millega kiidetakse heaks kohustused, mis pakuti seoses Venemaalt ja Ukrainast pärit ammooniumnitraadi importi käsitleva dumpinguvastase menetlusega (ELT L 185, lk 43)

3 - Nõukogu määrus (EMÜ) nr 2913/92, 12. oktoober 1992, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, lk 1)

4 - Komisjoni määrus (EMÜ) nr 2454/93, 2. juuli 1993, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, lk 1)