Language of document :

Жалба, подадена на 10 януари 2013 г. от Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin срещу решението, постановено от Общия съд (пети състав) на 7 ноември 2012 г. по дело T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens и др./Комисия

(Дело C-12/13 P)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподатели: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (представители: адв. A. Arnaud и адв. P.-O. Koubi-Flotte)

Други страни в производството: Европейска комисия, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Искания на жалбоподателите

да се отмени решението от 7 ноември 2012 г. по дело T-574/08,

да се осъди Съюзът да заплати следните суми:

на г-н Gérard Buono (жалбоподател № l) и на г-н Jean Luc Buono (жалбоподател № 2) общо и в качеството на собственици на корабите GERARD LUC III и IV - 1 523 588,94 EUR

на г-н Roger Del Ponte (жалбоподател № 3) в качеството на собственик на кораба ROGER CHRISTIAN IV - 1 068 600 EUR

на г-н Serge Antoine Di Rocco (жалбоподател № 4) в качеството на собственик на кораба ANNE ANTOINE II - 1 094 800 EUR

на г-н Jean Gérald Lubrano (жалбоподател № 5) в качеството на собственик на кораба VILLE D'ARZEW II - 855 628,20 EUR

на г-н Jean Lubrano (жалбоподател № 6) и г-н Jean Lucien Lubrano (жалбоподател № 7) общо и в качеството на собственици на корабите GERALD JEAN III и IV - 1 523 588,94 EUR

на г-н Fabrice Marin (жалбоподател № 8) и г-н Robert Marin (жалбоподател № 9) общо и в качеството на собственици на кораба ERIC MARIN - 865 784,59 EUR

при условията на евентуалност, делото да бъде върнато на Общия съд за ново разглеждане в съответствие с указанията на Съда.

Основания и основни доводи

В подкрепа на жалбата си жалбоподателите излагат три основания.

На първо място, що се отнася до основанието, свързано с наличието на извъндоговорна отговорност за противоправно поведение, жалбоподателите твърдят, че Общият съд неправилно е квалифицирал претърпените от тях вреди.

На второ място, жалбоподателите поддържат, че като не е оценил правилно вредата, претърпяна от всеки един от жалбоподателите поотделно, Общият съд е накърнил основни права, признати в правото на Съюза.

На трето място и при условията на евентуалност, жалбоподателите твърдят, че с оглед на основните принципи, общи за правните системи на държавите членки, Общия съд е следвало да приеме, че е налице обективна извъндоговорна отговорност.

____________