Language of document :

Odwołanie od wyroku Sądu (piąta izba) wydanego w dniu 7 listopada 2012 r. w sprawie T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens i in. przeciwko Komisji wniesione w dniu 10 stycznia 2013 r. przez Gérarda Buona, Jeana-Luca Buona, Rogera Del Pontego, Serge'a Antoine'a Di Rocca, Jeana Géralda Lubrana, Jeana Lubrana, Jeana Luciena Lubrana, Fabrice'a Marina, Roberta Marina

(Sprawa C-12/13 P)

Język postępowania: francuski

Strony

Wnoszący odwołanie: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (przedstawiciele: adwokaci A. Arnaud i P.O. Koubi-Flotte)

Druga strona postępowania: Komisja Europejska, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Żądania wnoszących odwołanie

uchylenie wyroku z dnia 7 listopada 2012 r. w sprawie T-574/08.

zasądzenie od Unii na rzecz wnoszących odwołanie następujących kwot:

na rzecz Gérarda Buona (wnoszącego odwołanie nr l) i Jeana Luca Buona (wnoszącego odwołanie nr 2) działających wspólnie w odniesieniu do ich statków GERARD LUC III i IV zażądano kwoty 1 523 588,94 EUR;

na rzecz Rogera Del Pontego (wnoszącego odwołanie nr 3) działającego w odniesieniu do statku ROGER CHRISTIAN IV zażądano kwoty 1 068 600 EUR;

na rzecz Serge'a Antoine'a Di Rocca (wnoszącego odwołanie nr 4) działających wspólnie w odniesieniu do statku ANNE ANTOINE II zażądano kwoty 1 094 800 EUR;

na rzecz Jeana Géralda Lubrana (wnoszącego odwołanie nr 5) działających wspólnie w odniesieniu do statku VILLE D'ARZEW II zażądano kwoty 855 628,20 EUR

na rzecz Jeana Lubrana (wnoszącego odwołanie nr 6) i na rzecz Jeana Luciena Lubrana (wnoszącego odwołanie nr 7) działających wspólnie w odniesieniu do ich statków GERALD JEAN III i IV zażądano kwoty 1 523 588,94 EUR

na rzecz Fabrice'a Marina (wnoszącego odwołanie nr 8) i Roberta Marina (wnoszącego odwołanie nr 9) działających wspólnie w odniesieniu do ich statku ERIC MARIN zażądano kwoty 865 784,59 EUR

tytułem żądania ewentualnego, przekazanie sprawy Sądowi do ponownego rozpoznania na podstawie rozstrzygnięć przyjętych przez Trybunał.

Zarzuty i główne argumenty

Wnoszący odwołanie podnoszą trzy zarzuty w uzasadnieniu odwołania.

Po pierwsze, wnoszący odwołanie zarzucają Sądowi, że przyjął błędną kwalifikację poniesionej przez wnoszących odwołanie szkody w ramach zarzutu dotyczącego istnienia odpowiedzialności pozaumownej z tytułu czynu niedozwolonego.

Po drugie, wnoszący odwołanie podnoszą, że Sąd, nie dokonując właściwej oceny poniesionej indywidualnie przez każdego z wnoszących odwołanie szkody, naruszył prawa podstawowe gwarantowane przez prawo Unii.

Po trzecie, tytułem ewentualnym, wnoszący odwołanie zarzucają Sądowi pominięcie na podstawie wspólnych dla praw państw członkowskich zasad ogólnych odpowiedzialności pozaumownej z tytułu działania zgodnego z prawem.

____________