Language of document :

Odvolanie podané 10. januára 2013: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin proti rozsudku Všeobecného súdu (piata komora) zo 7. novembra 2012 vo veci T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens a i./Komisia

(vec C-12/13 P)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Odvolatelia: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (v zastúpení: A Arnaud a P.-O. Koubi-Flotte, avocats)

Ďalší účastníci konania: Európska komisia, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-François Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Návrhy odvolateľov

zrušiť rozsudok zo 7. novembra 2012 vo veci T-574/08,

zaviazať Komisiu na náhradu týchto súm:

pokiaľ ide o Gérarda Buona (odvolateľ č. 1) a Jeana-Luca Buona (odvolateľ č. 2), ktorí konajú spoločne za svoje lode GERARD LUC III a IV, sa požaduje suma 1 523 588,94 eura,

pokiaľ ide o Rogera Del Ponte (odvolateľ č. 3), ktorý koná za loď ROGER CHRISTIAN IV, sa požaduje suma 1 068 600 eur,

pokiaľ ide o Serga Antoina Di Rocco (odvolateľ č. 4), ktorý koná za loď ANNE ANTOINE II, sa požaduje suma 1 094 800 eur,

pokiaľ ide o Jeana Géralda Lubrana (odvolateľ č. 5), ktorý koná za loď VILLE D'ARZEW II, sa požaduje suma 855 628,20 eura,

pokiaľ ide o Jeana Lubrana (odvolateľ č. 6) a Jeana Luciena Lubrana (odvolateľ č. 7), ktorí konajú spoločne za svoje lode GERALD JEAN III a IV, sa požaduje suma 1 523 588,94 eura,

pokiaľ ide o Fabrica Marina (odvolateľ č. 8) a Roberta Marina (odvolateľ č. 9), ktorí konajú spoločne za svoju loď ERIC MARIN, sa požaduje suma 865 784,59 eura,

subsidiárne vrátiť vec Všeobecnému súdu, aby znovu rozhodol na základe riešení, ktoré dá Súdny dvor.

Odvolacie dôvody a hlavné tvrdenia

Na podporu svojho odvolania odvolatelia uvádzajú tri dôvody.

Po prvé odvolatelia Všeobecnému súdu vytýkajú, že použil nesprávnu kvalifikáciu škody, ktoré im vznikla, v rámci žalobného dôvodu týkajúceho sa existencie mimozmluvnej zodpovednosti za protiprávny akt.

Po druhé odvolatelia tvrdia, že Všeobecný súd porušil základné práva zaručené právom Únie tým, že nevykonal správne posúdenie škody, ktorá vznikla individuálne každému z odvolateľov.

Po tretie a subsidiáne odvolatelia Všeobecnému súdu vytýkajú, že na základe všeobecných zásad spoločných právnym poriadkom členských štátov neuznal mimozmluvnú zodpovednosť za legálny akt.

____________