Language of document :

Överklagande ingett den 10 januari 2013 av Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin av den dom som tribunalen (femte avdelningen) meddelade den 7 november 2012 i mål T-574/08, Syndicat des thoniers méditerranéens m.fl. mot kommissionen

(Mål C-12/13 P)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Klagande: Gérard Buono, Jean-Luc Buono, Roger Del Ponte, Serge Antoine Di Rocco, Jean Gérald Lubrano, Jean Lubrano, Jean Lucien Lubrano, Fabrice Marin, Robert Marin (ombud: advokaterna A. Arnaud och P.-O. Koubi-Flotte)

Övriga parter i målet: Europeiska kommissionen, Syndicat des thoniers méditerranéens, Marc Carreno, Jean Louis Donnarel, Jean-Francois Flores, Gérald Jean Lubrano, Hervé Marin, Nicolas Marin, Sébastien Marin, Serge Antoine José Perez

Klagandenas yrkanden

Klagandena yrkar att domstolen ska

ogiltigförklara domen av den 7 november 2012 i mål T-574/08,

förplikta Europeiska unionen att utge följande belopp:

1 523 588,94 euro till Gérard Buono (klagande 1) och Jean Luc Buono (klagande 2), vilka agerar tillsammans för sina fartyg GERARD LUC III och IV,

1 068 600 euro till Roger Del Ponte (klagande 3), som agerar för fartyget ROGER CHRISTIAN IV,

1 094 800 euro till Serge Antoine Di Rocco (klagande 4), som agerar för fartyget ANNE ANTOINE II,

855 628,20 euro till Jean Gérald Lubrano (klagande 5), som agerar för fartyget VILLE D'ARZEW II,

1 523 588,94 euro till Jean Lubrano (klagande 6) och Jean Lucien Lubrano (klagande 7), vilka agerar tillsammans för fartygen GERALD JEAN III och IV,

865 784,59 euro till Fabrice Marin (klagande 8) och Robert Marin (klagande 9), vilka agerar tillsammans för fartyget ERIC MARIN,

alternativt återförvisa målet till tribunalen för ny handläggning med beaktande av domstolens dom.

Grunder och huvudargument

Klagandena åberopar tre grunder till stöd för sitt överklagande.

Som första grund görs det gällande att tribunalen kvalificerade klagandenas skada på ett felaktigt sätt, såvitt avsåg den grund som avsåg utomobligatoriskt skadeståndsansvar på grund av rättsstridigt handlande.

Som andra grund görs det gällande att tribunalen kränkte klagandenas grundläggande rättigheter enligt unionsrätten, genom att inte göra någon korrekt bedömning av den skada som var och en av klagandena åsamkats.

Som tredje grund görs det alternativt gällande att tribunalen gjorde fel då den inte utdömde något lagligt utomobligatoriskt skadeståndsansvar enligt de allmänna rättsprinciper som är gemensamma för medlemsstaterna.

____________