Language of document :

Жалба, подадена на 2 ноември 2012 г. — ZZ/Парламент

(Дело F-130/12)

Език на производството: френски

Страни

Жалбоподател: ZZ (представители: адв. B. Cortese и адв. A. Salerno)

Ответник: Европейски парламент

Предмет на производството

Отмяна на решение, с което се отказва отпускането на надбавка за дете на издръжка в удвоен размер съгласно член 67, параграф 3 от Правилника

Искания на жалбоподателя

да се отмени решение на началника на отдел „Индивидуални права“ от 4 август 2008 г., с което правото на жалбоподателя да получава надбавката за дете на издръжка в удвоен размер се ограничава с условието „съвкупността от специфичните разходи, свързани с естеството на увреждането, които следва да се поемат“ от жалбоподателя да надвишават 333,19 EUR на месец, както и Решение от 24 октомври 2008 г. на началника на отдел „Индивидуални права“, с което в конкретния случай се отказва отпускането на надбавка в удвоен размер, потвърдени след възобновяването на преписката с решение на началника на отдел „Индивидуални права“ от 5 декември 2011 г., на свой ред потвърдено с решение от 20 юли 2012 г. на Генералния секретар на Европейския парламент, връчено на жалбоподателя на 23 юли 2012 г., с което жалбата му се отхвърля,да се осъди Парламентът да заплати съдебните разноски.