Language of document :

Žaloba podaná 13. decembra 2012 – ZZ/Komisia

(vec F-152/12)

Jazyk konania: francúzština

Účastníci konania

Žalobca: ZZ (v zastúpení: D. Abreu Caldas, S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis a E. Marchal, advokáti)

Žalovaná: Európska komisia

Predmet a opis sporu

Zrušenie rozhodnutia o výpočte započítania práv žalobcu na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb na základe nových všeobecných vykonávacích ustanovení

Návrhy žalobcu

zrušiť rozhodnutie z 26. marca 2012 o započítaní žalobcových práv na dôchodok nadobudnutých pred nástupom do služieb Komisie podľa článku 11 ods. 2 prílohy VIII služobného poriadku,ak je to potrebné, zrušiť rozhodnutie, ktorým bola zamietnutá jeho sťažnosť z 3. Septembra 2012 podaná proti rozhodnutiu započítať jeho práva na dôchodok, ktoré nadobudol pred nástupom do služieb, v dôchodkovom systéme Únie,zaviazať Komisiu na náhradu trov konania.