Language of document :

26. oktoobril 2012 esitatud hagi – ZZ versus komisjon

(kohtuasi F-126/12)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: ZZ (esindaja: advokaat M. Boury)

Kostja: Euroopa Komisjon

Hagi ese ja sisu

Nõue tühistada vastus kaebusele, millega hageja taotles esiteks komisjoni poolt selle tunnistamist, et ainult teatud tema haldustoimikus sisalduvad dokumendid võis edastada Tribunal de première instance de Bruxelles’i eeluurimiskohtunikule ning teiseks nõue tuvastada selle õigusvastsus, et nimetatud kohtu eest varjati 2. veebruari 2001. aasta otsust.

Hageja nõuded

Hageja palub Avaliku Teenistuse Kohtul eelkõige:

tühistada ametisse nimetava asutuse 24. augusti 2010. aasta vastus kaebusele nr R/367/12;

tunnistada õigusvastaseks see, et Belgia kohtu eest varjati tema tegelikku haldustoimikut ning ametisse nimetava asutuse 2. veebruari 2001. aasta otsust ning kõiki sellega seotud dokumente, mida komisjonilt nõudis Belgia kriminaalõigussüsteem;

tunnistada õigusvastaseks see, et Tribunal de Bruxelles’ile edastati personalieeskirjade norme rikkudes konfidentsiaalseid dokumente, mis koostati ilma õigusliku kontrollita ning personalieeskirjade norme eirates endise üksuse ADMIN B9 poolt, kes vastutas ametisse nimetava asutuse poolt 2. veebruaril 2001 algatatud haldusjuurdluse eest;

tunnistada õigusvastaseks see, et komisjoni töötajad, kellel ei olnud ei volitust ega pädevust, sekkusid Tribunal de Bruxelles’i poolt tema kaebuse läbivaatamisse;

tunnistada, et käesolevas asjas on rängalt rikutud tema ja samuti tema perekonna põhiinimõigusi ning talle on tekitatud kutsealast, mittevaralist ja varalist kahju, mida on raske hüvitada, ning sellest tulenevalt on tal õigus saada selle kahju eest hüvitist.