Language of document :

Talan väckt den 26 oktober 2012 – ZZ mot kommissionen

(Mål F-126/12)

Rättegångsspråk: franska

Parter

Sökande: ZZ (ombud: advokaten M. Boury)

Svarande: Europeiska kommissionen

Saken och beskrivning av tvisten

Talan om ogiltigförklaring av svaret på sökandens klagomål, i vilket denne dels yrkat att kommissionen ska förklara att endast vissa handlingar i dennes personalakt kan överlämnas till undersökningsdomaren vid Tribunal de première instance de Bruxelles, dels yrkat att det ska konstateras att det var rättsstridigt att till sistnämnda domstol utlämna beslutet av den 2 februari 2001.

Sökandens yrkanden

Sökanden yrkar att personaldomstolen ska

ogiltigförklara tillsättningsmyndighetens svar av den 24 augusti 2012 på klagomål nr R/367/12,

fastställa att åtgärden att till belgiska rättsvårdande myndigheter lämna ut sökandens personalakt och tillsättningsmyndighetens beslut av den 2 februari 2001, och samtliga därtill knutna handlingar samt handlingar som belgiska myndigheter har begärt ut från kommissionen, är en rättsstridig åtgärd,

fastställa att tillsättningsmyndighetens åtgärd att till Tribunal de Bruxelles överlämna konfidentiella handlingar, utan att göra någon rättslig prövning och med åsidosättande av tjänsteföreskrifterna, från den tidigare enheten ADMIN B9, som handlade en administrativ utredning som inletts den 2 februari 2001, är en rättsstridig åtgärd,

fastställa att kommissionens tjänstemäns intervention i utredningen av sökandens klagomål vid Tribunal de Bruxelles, i syfte att skada sökandens sak, var en rättsstridig åtgärd, och att dessa tjänstemän saknade mandat och behörighet för sitt agerande, och

fastställa att sökanden, tillsammans med sin familj, under hela detta ärende har utsatts för allvarliga kränkningar av sina grundläggande mänskliga rättigheter och lidit allvarlig skada i sitt yrkesliv samt ideell och materiell skada som svårligen kan ersättas, varför sökanden har rätt till ersättning för dessa skador.