Language of document :

Skarga wniesiona w dniu 18 grudnia 2012 r. – ZZ przeciwko ESDZ

(Sprawa F-154/12)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: ZZ (przedstawiciel: F. Parrat, adwokat)

Strona pozwana: Europejska Służba Działań Zewnętrznych

Przedmiot i opis sporu

Stwierdzenie częściowej nieważności decyzji ustalającej na dzień 16 listopada 2011 r. staż pracy skarżącego w grupie zaszeregowania przy powołaniu go na stanowisko w grupie funkcyjnej administratorów po certyfikacji.

Żądania strony skarżącej

stwierdzenie nieważności decyzji z dnia 23 stycznia 2012 r. w części zmieniającej staż pracy skarżącego w grupie zaszeregowania i ustalającej ten staż na dzień 16 listopada 2011 r. zamiast na dzień 1 stycznia 2011 r.obciążenie ESDZ kosztami postępowania.