Language of document :

Определение на Съда на публичната служба (втори състав) от 28 януари 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-100/12)

(Публична служба — Член 34,параграф 1 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факса в срока за обжалване и подписана посредством печат, възпроизвеждащ подписа на адвокат или посредством друг начин за възпроизвеждане — Просрочие на жалбата — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Tricase, Италия) (представител: адв. G. Cipressa)

Ответник: Европейска комисия

Предмет

Искане за отмяна на решението на Комисията, с което се отказва заплащането на обезщетение на жалбоподателя за претендирани вреди, претърпени в резултат на забавянето на процедурата по пенсионирането му на основание член 53 от Правилника и в резултат на липсата на решение относно възможния професионален произход на болестта, мотивирала пенсионирането муДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.