Language of document :

Usnesení Soudu pro veřejnou službu (druhého senátu) ze dne 28. ledna 2013 – Marcuccio v. Komise

(Věc F-100/12)

„Veřejná služba – Článek 34 odst. 1 jednacího řádu – Žaloba podaná faxem ve lhůtě pro její podání a podepsaná faksimilním razítkem advokáta nebo s použitím jiného způsobu reprodukce – Zmeškání lhůty pro podání žaloby – Zjevná nepřípustnost“

Jednací jazyk: italština

Účastníci řízení

Žalobce: Luigi Marcuccio (Tricase, Itálie) (zástupce: G. Cipressa, advokát)

Žalovaná: Evropská komise

Předmět věci

Návrh na zrušení rozhodnutí Komise, jímž bylo zamítnuto vyplacení náhrady škody žalobci z důvodu újmy, kterou utrpěl v důsledku zdržení řízení ohledně jeho odchodu do důchodu podle článku 53 služebního řádu a z důvodu nepřijetí rozhodnutí týkajícího se případného původu choroby, jež byla příčinou jeho odchodu do důchodu, jakožto nemoci z povoláníVýrok usneseníŽaloba se zamítá jako zjevně nepřípustná.Luigi Marcuccio ponese vlastní náklady řízení.