Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 28. jaanuari 2013. aasta määrus –Marcuccio versus komisjon

(kohtuasi F-100/12)

(Avalik teenistus – Kodukorra artikli 34 lõige 1 – Faksi teel tähtaegselt esitatud hagiavaldus, mis on allkirjastatud advokaadi allkirjatempliga või muul taasesitamise viisil – Hilinenult esitatud hagi – Ilmselge vastuvõetamatus)

Kohtumenetluse keel: itaalia

Pooled

Hageja: Luigi Marcuccio (Tricase, Itaalia) (esindaja: advokaat G. Cipressa)

Kostja: Euroopa Komisjon

Ese

Nõue tühistada komisjoni otsus, millega keelduti hagejale maksmast hüvitist kahju eest, mis talle tekitati personalieeskirjade artikli 53 alusel pensionile saatmise menetluses tekkinud viivitusega ning sellega, et puudus otsus tema võimaliku kutsehaiguse kohta, mille tõttu ta pensionile saadeti

Resolutsioon

1.    Jätta hagi ilmse vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata.

2.    Mõista kohtukulud välja L. Marcucciolt.