Language of document :

Определение на Съда на публичната служба от 28 януари 2013 г. — Marcuccio/Комисия

(Дело F-95/12)

(Публична служба — Член 34, параграф 1 от Процедурния правилник — Жалба, подадена по факс в срока за обжалване и подписана чрез печат, възпроизвеждащ подписа на адвокат, или чрез друг способ за възпроизвеждане — Късно подадена жалба — Явна недопустимост)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: Luigi Marcuccio (Триказе, Италия) (представител: G. Cipressa, avocat)

Ответник: Европейска комисия

ПредметИскане за отмяна на решението за удържане на сумата от 3 000 EUR от обезщетението за инвалидност на жалбоподателя — сума, която му е била изплатена в изпълнение на решение на Съда на публичната служба, впоследствие отменено от Общия съд на Европейския съюзДиспозитивОтхвърля жалбата като явно недопустима.Г-н Marcuccio понася направените от него съдебни разноски.