Language of document :

Arrest van het Gerecht voor ambtenarenzaken (Eerste kamer) van 5 februari 2013 – Presset / Commissie

(Zaak F-25/12)1

(Openbare dienst – Bezoldiging – Dagvergoeding – Voorwaarde voor toekenning)

Procestaal: Frans

Partijen

Verzoekende partij: Paul-Henri Presset (Brussel, België) (vertegenwoordiger: P. Pradal, advocaat)

Verwerende partij: Europese Commissie (vertegenwoordigers: J. Currall en G. Gattinara, gemachtigden)

Voorwerp

Openbare dienst – Verzoek om nietigverklaring van het besluit houdende weigering om verzoeker de dagvergoeding toe te kennen

Dictum

Het beroep wordt verworpen.

Presset draagt zijn eigen kosten en wordt verwezen in de kosten van de Europese Commissie.

____________

____________

1 PB C 138 van 12/05/12, blz. 36.