Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (pierwsza izba) z dnia 15 stycznia 2013 r. – BO przeciwko Komisji

(Sprawa F-27/11)1

(Służba publiczna – Zabezpieczenie społeczne – Pokrycie kosztów transportu związanych z opieką medyczną – Koszty transportu ze względów językowych)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BO (Amman, Jordania) (przedstawiciele: adwokaci L. Levi, M. Vandenbussche i C. Bernard-Glanz)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i D. Martin, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Służba publiczna – Stwierdzenie nieważności decyzji strony pozwanej odmawiających aprobaty świadczeń medycznych, o które ubiegał się skarżący w imieniu swojego syna, małżonki i swoim własnym.

Sentencja wyroku

Stwierdza się nieważność decyzji Komisji Europejskiej z dnia 1 czerwca 2010 r. odmawiających pokrycia kosztów transportu i opiekunów towarzyszących synowi BO.Komisja Europejska pokrywa własne koszty oraz zostaje obciążona kosztami poniesionymi przez BO.