Language of document :

Rozsudek Soudního dvora (třetího senátu) ze dne 31. ledna 2013 (žádost o rozhodnutí o předběžné otázce Dublin Metropolitan District Court - Irsko) - Denise McDonagh v. Ryanair Ltd

(Věc C-12/11)

"Letecká doprava - Nařízení (ES) č. 261/2004 - Pojem ,mimořádné okolnosti' - Povinnost poskytnout pomoc cestujícím v případě zrušení letu z důvodu ,mimořádných okolností' - Sopečná erupce vedoucí k uzavření vzdušného prostoru - Erupce islandské sopky Eyjafjallajökull"

Jednací jazyk: angličtina

Předkládající soud

Dublin Metropolitan District Court

Účastnice původního řízení

Žalobkyně: Denise McDonagh

Žalovaná : Ryanair Ltd

Předmět věci

Žádost o rozhodnutí o předběžné otázce - Dublin Metropolitan District Court - Výklad a platnost článků 5 a 9 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (Úř. věst. L 46, s. 1) - Pojem "mimořádné okolnosti" ve smyslu nařízení - Působnost - Zrušení letu z důvodu uzavření evropského vzdušného prostoru v důsledku erupce islandské sopky Eyjafjallajokull

Výrok

Článek 5 nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. února 2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 musí být vykládán v tom smyslu, že takové okolnosti, jako je uzavření části evropského vzdušného prostoru v důsledku erupce sopky Eyjafjallajökull, představují "mimořádné okolnosti" ve smyslu tohoto nařízení, které nezbavují letecké dopravce jejich povinnosti poskytnout péči upravenou v čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004.

Článek 5 odst. 1 písm. b) a článek 9 nařízení č. 261/2004 musejí být vykládány v tom smyslu, že v případě zrušení letu z důvodu "mimořádných okolností", které trvaly po takovou dobu, jako byla doba ve věci v původním řízení, musí být splněna povinnost poskytnout péči cestujícím v letecké dopravě upravená v těchto ustanoveních, aniž je tím dotčena platnost uvedených ustanovení.

Cestujícímu v letecké dopravě však mohou být jakožto náhrada z důvodu, že letecký dopravce nesplnil svou povinnost poskytnutí péče podle čl. 5 odst. 1 písm. b) a článku 9 nařízení č. 261/2004, vráceny pouze částky, které se s ohledem na okolnosti každého konkrétního případu jeví jako nezbytné, vhodné a přiměřené k nahrazení selhání leteckého dopravce při poskytnutí péče uvedenému cestujícímu, což musí posoudit vnitrostátní soud.

____________

1 - Úř. věst. C 80, 12.3.2011.