Language of document :

Tiesas (trešā palāta palāta) 2013. gada 31. janvāra spriedums (Dublin Metropolitan District Court (Īrija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Denise McDonagh/Ryanair Ltd

(lieta C-12/11) 

Gaisa transports - Regula (EK) Nr. 261/2004 - Jēdziens "ārkārtēji apstākļi" - Pienākums sniegt atbalstu pasažieriem gadījumā, kad lidojums atcelts "ārkārtēju apstākļu" dēļ - Gaisa telpas slēgšana vulkāna izvirduma dēļ - Islandes vulkāna Eyjafjallajökull izvirdums

Tiesvedības valoda - angļu

Iesniedzējtiesa

Dublin Metropolitan District Court

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Denise McDonagh

Atbildētājs: Ryanair Ltd

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Dublin Metropolitan District Court - Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulas (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91 (OV L 46, 1. lpp.), 5. un 9. panta interpretācija un spēkā esamība - Jēdziens " ārkārtēji apstākļi" direktīvas nozīmē - Piemērojamība - Lidojuma atcelšana sakarā ar Eiropas gaisa telpas slēgšanu, ko izraisījis Eijafjadlajegidla vulkāna izvirdums Islandē

Rezolutīvā daļa:

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004. gada 11. februāra Regulā (EK) Nr. 261/2004, ar ko paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem sakarā ar iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgu kavēšanos un ar ko atceļ Regulu (EEK) Nr. 295/91, 5. pants ir interpretējams tādējādi, ka tādi apstākļi kā daļas Eiropas gaisa telpas slēgšana Eyjafjallajökull vulkāna izvirduma dēļ ir "ārkārtēji apstākļi" šīs regulas izpratnē un neatbrīvo gaisa pārvadātājus no šīs regulas 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. pantā paredzētā atbalsta sniegšanas pienākuma;

Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunkts un 9. pants ir interpretējami tādējādi, ka lidojuma atcelšanas tādu "ārkārtēju apstākļu" dēļ, kuri ilgst tik ilgi, kā aprakstīts pamatlietā, gadījumā šajās normās paredzētais atbalsta sniegšanas pienākums pasažieriem ir jāpilda un nevar tikt ietekmēta minēto normu spēkā esamība.

Tomēr lidmašīnas pasažieris kā kompensāciju par to, ka gaisa pārvadātājs nav ievērojis tam Regulas Nr. 261/2004 5. panta 1. punkta b) apakšpunktā un 9. pantā paredzēto pienākumu sniegt atbalstu, var saņemt tikai summas, kuras, ņemot vērā katra konkrētā gadījuma apstākļus, ir bijušas nepieciešamas, atbilstošas un samērīgas, lai novērstu pārvadātāja pieļautos pasažierim sniedzamā atbalsta trūkumus; tas ir jāpārbauda valsts tiesai.

____________

1 - OV C 80, 12.3.2011.