Language of document :

Arrest van het Hof (Derde kamer) van 31 januari 2013 (verzoek om een prejudiciële beslissing ingediend door de Dublin Metropolitan District Court - Ierland) - Denise McDonagh / Ryanair Ltd

(Zaak C-12/11)

[Luchtvervoer - Verordening (EG) nr. 261/2004 - Begrip "buitengewone omstandigheden" - Verplichting tot bijstand aan luchtreizigers in geval van annulering van vlucht vanwege "buitengewone omstandigheden" - Sluiting luchtruim ten gevolge van vulkaanuitbarsting - Uitbarsting van IJslandse Eyjafjallajökull-vulkaan]

Procestaal: Engels

Verwijzende rechter

Dublin Metropolitan District Court

Partijen in het hoofdgeding

Verzoekende partij: Denise McDonagh

Verwerende partij: Ryanair Ltd

Voorwerp

Verzoek om een prejudiciële beslissing - Dublin Metropolitan District Court - Uitlegging en geldigheid van de artikelen 5 en 9 van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91 (PB L 46, blz. 1) - Begrip "buitengewone omstandigheden" in de zin van de verordening - Reikwijdte - Annulering van de vlucht wegens sluiting van het Europese luchtruim ten gevolge van de uitbarsting van IJslandse vulkaan Eyjafjallajökull

Dictum

Artikel 5 van verordening (EG) nr. 261/2004 van het Europees Parlement en de Raad van 11 februari 2004 tot vaststelling van gemeenschappelijke regels inzake compensatie en bijstand aan luchtreizigers bij instapweigering en annulering of langdurige vertraging van vluchten en tot intrekking van verordening (EEG) nr. 295/91, moet aldus worden uitgelegd dat omstandigheden zoals de sluiting van een deel van het Europese luchtruim ten gevolge van de uitbarsting van de Eyjafjallajökull-vulkaan "buitengewone omstandigheden" vormen in de zin van deze verordening, die de luchtvaartmaatschappijen niet vrijstellen van de hun bij de artikelen 5, lid 1, sub b, en 9, van verordening nr. 261/2004 opgelegde verplichting tot verzorging.

De artikelen 5, lid 1, sub b, en 9, van verordening nr. 261/2004 moeten aldus worden uitgelegd dat, in geval van annulering van een vlucht wegens "buitengewone omstandigheden" die lang aanhouden zoals in de hoofdzaak, de in deze bepalingen neergelegde verplichting tot verzorging van de luchtreizigers moet worden nagekomen, zonder dat wordt afgedaan aan de geldigheid van genoemde bepalingen.

Evenwel kan de luchtreiziger, als compensatie voor de niet-nakoming door de luchtvaartmaatschappij van de ingevolge de artikelen 5, lid 1, sub b, en 9, van verordening nr. 261/2004 op haar rustende verplichting tot verzorging, enkel de terugbetaling verkrijgen van de bedragen die, gelet op de bijzondere omstandigheden van het geval, noodzakelijk, passend en redelijk bleken teneinde het verzuim van de luchtvaartmaatschappij om de verzorging van de luchtreiziger voor haar rekening te nemen, goed te maken. Het staat aan de nationale rechter om dit te beoordelen.

____________

1 - PB C 80 van 12.3.2011.