Language of document :

Avaliku Teenistuse Kohtu (teine koda) 19. veebruari 2013. aasta otsus – BB versus komisjon

(kohtuasi F-17/11)1

(Avalik teenistus – Lepinguline töötaja – Tähtajalise lepingu pikendamata jätmine – Tühistamishagi – Kahju hüvitamise nõue)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Pooled

Hageja: BB (esindaja: advokaat A. Blot)

Kostja: Euroopa Komisjon (esindajad: J. Currall ja G. Berscheid)

Ese

Avalik teenistus – Nõue tühistada kostja otsus jätta hageja lepingulise töötaja leping pikendamata.

Resolutsioon

Jätta hagi rahuldamata.

Jätta Euroopa Komisjoni kohtukulud tema enda kanda ning mõista temalt välja üks kolmandik BB kohtukuludest.

Jätta kaks kolmandikku BB kohtukuludest tema enda kanda.

____________

____________

1     ELT C 186, 25.6.2011, lk 33.