Language of document :

Wyrok Sądu do spraw Służby Publicznej (druga izba) z dnia 19 lutego 2013 r. – BB przeciwko Komisji

(Sprawa F-17/11)1

(Służba publiczna – Członek personelu kontraktowego – Nieprzedłużenie umowy zawartej na czas określony – Skarga o stwierdzenie nieważności – Skarga o odszkodowanie)

Język postępowania: francuski

Strony

Strona skarżąca: BB (przedstawiciel: adwokat A. Blot)

Strona pozwana: Komisja Europejska (przedstawiciele: J. Currall i G. Berscheid, pełnomocnicy)

Przedmiot sprawy

Żądanie stwierdzenia nieważności decyzji strony pozwanej o nieprzedłużeniu ze skarżącą umowy o pracę w charakterze członka personelu kontraktowego.Sentencja wyrokuSkarga zostaje oddalona.Komisja Europejska pokrywa własne koszty i zostaje obciążona jedną trzecią kosztów poniesionych przez BB.BB pokrywa dwie trzecie swoich kosztów.