Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU MÄÄRUS

27. mai 2011

Liidetud kohtuasjad F‑5/11 R ja F‑15/11 R

Peter Mariën

versus

Euroopa Komisjon (F‑5/11 R)

ja

Euroopa välisteenistus (SEAE) (F‑15/11 R)

Avalik teenistus – Ajutiste meetmete kohaldamise menetlus – Ajutiste meetmete kohaldamise taotlus – Otsuse täitmise peatamise taotluse kohta otsuse tegemise vajaduse äralangemine

Ese:      ELTL artikli 278 ja EA artikli 157 ning ELTL artikli 279 alusel, mida kohaldatakse Euratomi asutamislepingu suhtes vastavalt selle artiklile 106a, esitatud hagi, milles P. Mariën palub eelkõige peatada Kabulis (Afganistan) asuva Euroopa Liidu delegatsiooni juhi 11. jaanuari 2011. aasta otsuse täitmine, mis kohustas teda lahkuma hotellist, milles ta ajutiselt elas, ja kolima delegatsiooni töötajate jaoks hiljuti ehitatud turvatud elamukompleksi.

Otsus:      Puudub vajadus teha otsus nõude kohta peatada 11. jaanuari 2011. aasta otsuse täitmine, millega Kabulis (Afganistan) asuva Euroopa Liidu delegatsiooni juht kohustas P. Mariëni lahkuma hotellist, milles ta ajutiselt elas, ja kolima delegatsiooni töötajate jaoks hiljuti ehitatud turvatud elamukompleksi. Jätta liidetud kohtuasjades F‑5/11 R ja F‑15/11 R ajutiste meetmete kohaldamise taotluste ülejäänud nõuded rahuldamata. Kohtukulude kandmine otsustatakse edaspidi.

Kokkuvõte

1.      Ajutiste meetmete kohaldamine – Täitmise peatamine – Ajutised meetmed – Kohaldamise tingimused – Vaidlusalune otsus, mis on menetluse käigus kaotanud oma mõju – Taotlus, mille alus on ära langenud – Otsuse tegemise vajaduse äralangemine

(ELTL artikkel 278)

2.      Ametnikud – Õigused ja kohustused – Kolmandates riikides töötavate ametnike suhtes kohaldatavad eri‑ ja erandsätted – Ametikorteri pakkumine – Kohustus seal elada

(Personalieeskirjad, X lisa, artikli 5 lõige 1)

1.      Kui vaidlusalune otsus on menetluse käigus oma mõju kaotanud, ei saa ajutiste meetmete kohaldamise üle otsustav kohtunik otsustada selle otsuse täitmise peatamise nõude üle ilma, et ta teeks ette otsuse selles osas, mille üle liidu kohus otsustab põhimenetluses lahendatava hagi raames seoses hageja huviga jääda hagi juurde, milles ta palub vaidlusaluse otsuse selle ajavahemiku osas, mil otsusel mõju oli, tagasiulatuvalt tühistada.

(vt punktid 39 ja 42)

2.      Personalieeskirjade X lisa artikli 5 lõikest 1 tuleneb, et töötaja kohustus elada talle pakutud elamispinnal ei sõltu asjaomase isiku nõusolekust. Eeskätt juhul, kui pädev ametiasutus väljendab seda kohustust valikuna kahe või enama kindlaksmääratud elamispinna vahel, ei ole töötajal õigust seada olemasolevatele võimalustele ühepoolselt tingimusi või pakkuda muudatusi, mida ta soovib.

(vt punkt 40)