Language of document : ECLI:EU:F:2011:68

VIRKAMIESTUOMIOISTUIMEN MÄÄRÄYS

27 päivänä toukokuuta 2011

Yhdistetyt asiat F-5/11 R ja F-15/11 R

Peter Mariën

vastaan

Euroopan komissio (F-5/11 R)

ja

Euroopan ulkosuhdehallinto (EUH) (F-15/11 R)

Henkilöstö – Välitoimimenettely – Välitoimihakemus – Lausunnon antamisen raukeaminen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä koskevasta hakemuksesta

Aihe:      SEUT 278 ja EA 157 artiklaan sekä SEUT 279 artiklaan, jota sovelletaan Euratomin perustamissopimukseen sen 106 a artiklan nojalla, perustuvat kanteet, joissa Peter Mariën vaatii virkamiestuomioistuinta muun muassa lykkäämään Euroopan unionin Kabulin‑edustuston (Afghanistan) päällikön 11.1.2011 tekemän sen päätöksen täytäntöönpanoa, jolla häntä kehotettiin muuttamaan pois hotellista, jossa hän asui väliaikaisesti, ja muuttamaan vartioidulle asuinalueelle, joka hiljattain oli rakennettu edustuston henkilökuntaa varten.

Ratkaisu:      Lausunnon antaminen niistä vaatimuksista raukeaa, jotka koskevat 11.1.2011 tehdyn sen päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, jolla Euroopan unionin Kabulin‑edustuston (Afghanistan) päällikkö kehotti Peter Mariënia muuttamaan pois hotellista, jossa hän asui väliaikaisesti, ja muuttamaan vartioidulle asuinalueelle, joka hiljattain oli rakennettu edustuston henkilökuntaa varten. Oikeudenkäyntikuluista päätetään myöhemmin.

Tiivistelmä

1.      Väliaikainen oikeussuoja – Täytäntöönpanon lykkääminen – Välitoimet – Myöntämisedellytykset – Riidanalainen päätös, jonka vaikutukset ovat lakanneet oikeudenkäynnin aikana – Lausuntopyynnön tuleminen tarkoituksettomaksi – Lausunnon antamisen raukeaminen

(EY 278 artikla)

2.      Virkamiehet – Oikeudet ja velvollisuudet – Kolmannessa maassa työskenteleviin virkamiehiin sovellettavat erityiset poikkeussäännökset – Virka-asunnon antaminen käyttöön – Velvollisuus asua siinä

(Henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 5 artiklan 1 kohta)

1.      Kun riidanalaisen päätöksen vaikutukset ovat lakanneet oikeudenkäynnin aikana, välitoimista päättävälle tuomioistuimelle ei enää kuulu lausunnon antaminen vaatimuksista, jotka koskevat tämän päätöksen täytäntöönpanon lykkäämistä, koska muuten vaikutettaisiin ennalta päätökseen, jonka unionin tuomioistuimet tekevät pääasian kanteesta kun on kyse kantajan intressistä vaatia riidanalaisen päätöksen kumoamista taannehtivin vaikutuksin sen jakson osalta, jonka aikana päätöksellä oli vaikutuksia.

(ks. 39 ja 42 kohta)

2.      Henkilöstösääntöjen liitteessä X olevan 5 artiklan 1 kohdasta seuraa, että työntekijälle kuuluva velvollisuus asua hänen käyttöönsä annetussa asunnossa ei edellytä asianomaisen suostumusta. Erityisesti, kun toimivaltainen viranomainen on täyttänyt velvollisuutensa tarjoamalla työntekijälle mahdollisuuden valita kahden tai useamman asunnon välillä, tämä työntekijä ei voi vapaasti ja yksipuolisesti lisätä saatavilla oleviin mahdollisuuksiin haluamiaan ehtoja tai muutoksia.

(ks. 40 kohta)