Language of document : ECLI:EU:F:2011:3

TARNAUTOJŲ TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. sausio 20 d.

Byla F‑121/07

Guido Strack

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Pareigūnai – Galimybė susipažinti su dokumentais – Reglamentas (EB) Nr. 1049/2001 – Tarnautojų teismo kompetencija – Priimtinumas – Asmens nenaudai priimtas aktas“

Dalykas: Pagal EB 236 straipsnį ir EA 152 straipsnį pareikštas ieškinys, kuriuo G. Strack prašo panaikinti 2007 m. sausio 12 d., vasario 26 d. ir liepos 20 d. Komisijos sprendimus tiek, kiek jais atsisakyta leisti jam susipažinti su tam tikrais Komisijos turimais dokumentais, ir priteisti iš Komisijos mažiausiai 10 000 EUR su palūkanomis minėtais atsisakymo sprendimais padarytai žalai atlyginti.

Sprendimas: Atmesti ieškinį. Kiekviena šalis padengia savo bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Atsiliepimo į ieškinį pateikimas – Terminas – Pratęsimas

(Tarnautojų teismo procedūros reglamento 39 straipsnio 2 dalis)

2.      Procesas – Žodinė proceso dalis – Teisėjo pranešėjo teismo posėdžio pranešimas – Dalykas

3.      Europos Sąjunga – Institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Bendroji norma – Pareigūno prašymas leisti susipažinti su jo asmens ir medicinine bylomis – Pareigūnų tarnybos nuostatuose įtvirtintų normų taikymas

(Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio septinta ir aštunta pastraipos ir 26a straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas Nr. 1049/2001)

4.      Pareigūnai – Ieškinys – Tarnautojų teismo kompetencija – Ieškinys dėl sprendimo atmesti prašymą leisti susipažinti su dokumentais, pareigūno pateiktą pagal Reglamento Nr. 1049/2001 – Įtraukimas

(EB 230 ir 236 straipsniai; Teisingumo Teismo statuto I priedo 1 straipsnis; Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 8 straipsnio 1 dalis; Tarybos sprendimo 2004/752 1 straipsnis)

5.      Europos Sąjunga – Institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Sprendimas, kuriuo atsisakoma leisti visuomenei susipažinti su dokumentais – Sąvoka

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 6 straipsnio 2 dalis)

6.      Europos Sąjunga – Institucijos – Visuomenės teisė susipažinti su dokumentais – Reglamentas Nr. 1049/2001 – Pareiga pakankamai tiksliai suformuluoti prašymą dėl leidimo susipažinti

(Europos Parlamento ir Tarybos reglamento Nr. 1049/2001 6 straipsnio 1 ir 2 dalys)

1.      Tarnautojų teismo procedūros reglamento 39 straipsnio 2 dalimi šio teismo pirmininkui suteikiama teisė pratęsti nustatytą terminą, per kurį atsakovas turi pateikti atsiliepimą į ieškinį. Šiuo atžvilgiu aplinkybė, kad terminas keletą kartų buvo pratęstas be teisminių ginčų, nepažeidžia ieškovo teisės į teisingą procesą, jei šalių padėtis nebuvo iš esmės pakeista. Proceso teisingumas vertinamas atsižvelgiant į visą procesą.

(žr. 39 punktą)

2.      Kaip matyti iš pavadinimo, Sąjungos teisėjo pranešėjo parengiamuoju teismo posėdžio pranešimu siekiama pasirengti teismo posėdžiui ir sudaryti šalims galimybę pateikti galimas pastabas dėl su byla susijusios informacijos ir šiame pranešime iškeltų klausimų siekiant parengti sprendimą. Taigi tokio kaip šis dokumento pakeitimas neturėtų jokios reikšmės teismo proceso eigai ir sprendimo turiniui, nes į jo atžvilgiu šalių pateiktą kritiką, kiek ji yra svarbi, galima atsižvelgti tik rengiant sprendimą.

(žr. 42 punktą)

3.      Pareigūnų teisė susipažinti su asmens byla ir su medicinine byla yra reglamentuojamos atitinkamai Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio septintoje bei aštuntoje pastraipose ir šių nuostatų 26a straipsnyje, o pareigūnų galimybė susipažinti su visa kita su jais susijusia informacija reglamentuojama Reglamente Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais.

Jeigu Reglamentas Nr. 1049/2001 yra bendroji norma, kuria nustatomi bendrieji principai, reguliuojantys kiekvieno Sąjungos piliečio naudojimąsi teise susipažinti su atitinkamų institucijų dokumentais visose Sąjungos veiklos srityse, įskaitant viešąją tarnybą, taip numatyta teisė susipažinti, kaip ir bet kuri bendroji norma, gali būti patikslinta, išplėsta arba, atvirkščiai, apribota ar net netaikoma – pagal principą, kad specialioji teisės norma pakeičia bendrąją teisės normą (lex specialis derogat legi generali) – kai yra specialiųjų normų, kuriomis reguliuojami konkretūs klausimai.

Šiuo atžvilgiu Pareigūnų tarnybos nuostatų 26 straipsnio septinta bei aštunta pastraipos ir šių nuostatų 26a straipsnis yra būtent specialiosios nuostatos, kuriomis nukrypstama nuo Reglamento Nr. 1049/2001 nuostatų, nes jomis reglamentuojama teisė susipažinti su specifinio tipo dokumentais, kurių vieni susiję su pareigūnų administracine padėtimi, kompetencija, produktyvumu ir elgesiu, o kiti yra medicininio pobūdžio.

(žr. 65–67 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2005 m. balandžio 5 d. Sprendimo Hendrickx prieš Tarybą, T‑376/03, 55 punktas; 2005 m. liepos 14 d. Sprendimo Le Voci prieš Tarybą, T‑371/03, 122 punktas; 2006 m. gegužės 17 d. Sprendimo Kallianos prieš Komisiją, T‑93/04, 87 punktas.

Tarnautojų teismo praktika: 2010 m. sausio 13 d. Sprendimo A ir G prieš Komisiją, F‑124/05 ir F‑96/06, 294 punktas.

4.      Iš Teisingumo Teismo statuto I priedo 1 straipsnio matyti, kad Tarnautojų teismas yra įgaliotas nagrinėti bet kokį pareigūno ir jo institucijos tarpusavio ginčą, kilusi dėl juos siejančių darbo santykių, neatsižvelgiant į tai, kokiomis nuostatomis pareigūnas grindžia savo ieškinį. Šią išvadą patvirtina Sprendimo 2004/752 1 straipsnis, kuriuo įsteigiamas Europos Sąjungos Tarnautojų teismas.

Todėl Tarnautojų teismas yra kompetentingas priimti sprendimą dėl ieškinio dėl panaikinimo, pareikšto, remiantis EB 236 straipsniu, dėl Komisijos atsisakymo patenkinti prašymą leisti susipažinti su dokumentais, kurį pareigūnas ar tarnautojas pateikė pagal Reglamentą Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais ir kuris kyla iš darbo santykių, siejančių šį pareigūną ar tarnautoją su Komisija. Šios išvados nepaneigia tai, kad minėto reglamento 8 straipsnio 1 dalyje numatytas tik pagal EB 230 straipsnį pareikštas ieškinys dėl panaikinimo. Aplinkybė, kad šiuo reglamentu teisės aktų leidėjas ketino kuo veiksmingesnę padaryti bendrą visuomenės teisę susipažinti su institucijų turimais dokumentais, paaiškina tai, jog teisės aktų leidėjas numatė įprastą teisių gynimo būdą, o nuoroda į EB 230 straipsnį neapriboja asmenims prieinamų teisių gynimo būdų vien šiame straipsnyje numatytu ieškiniu dėl panaikinimo, taigi neapriboja kompetencijos, kuri Teisingumo Teismo statuto I priedo 1 straipsniu suteikiama Tarnautojų teismui, apimties.

(žr. 71–74 punktus)

Nuoroda:

Bendrojo Teismo praktika: 2010 m. sausio 19 d. Sprendimo Co‑Frutta prieš Komisiją, T‑355/04 ir T‑446/04, 71 punktas.

5.      Pagal Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 6 straipsnio 2 dalį Paskyrimų tarnybos pateiktu raginimu patikslinti prašymą leisti susipažinti su dokumentais to prašymo dėl galimybės susipažinti nagrinėjimas akivaizdžiai nėra nutraukiamas, motyvuojant dideliu susijusių dokumentų skaičiumi, todėl ieškinys dėl tokio raginimo panaikinimo yra nepriimtinas.

(žr. 84 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2000 m. spalio 12 d. Sprendimo JT’s Corporation prieš Komisiją, T‑123/99, 25 punktas.

6.      Kai tokiose aiškiose nuostatose, kaip antai Reglamento Nr. 1049/2001 dėl galimybės visuomenei susipažinti su Europos Parlamento, Tarybos ir Komisijos dokumentais 6 straipsnio 1 ir 2 dalys, susijusiose su prašymais leisti susipažinti su institucijų turimais dokumentais, neabejotinai yra įtvirtinta pareiga suformuluoti prašymą pakankamai tiksliai, kad administracija galėtų į jį atsakyti, šios pareigos neįvykdymas neįpareigoja šios administracijos pačiai atlikti tyrimo siekiant pašalinti šį netikslumą, prireikus panaudojant didelius išteklius. Principo, pagal kurį asmenys negali piktnaudžiaudami naudotis Europos normomis, kitas aspektas yra tas, kad pateikdami prašymą institucijai pavaldiniai turi pareigą pateikti informaciją ir būti lojalūs institucijoms.

Tokiomis aplinkybėmis, jei prašymą nagrinėjanti institucija pasilieka galimybę tam tikrais ypatingais atvejais, kai dokumentų konkretus ir individualus tyrimas užkrautų jai nepagrįstai didelę administracinę užduotį suderinti, pirma, visuomenės susipažinimo su dokumentais interesą ir, antra, su šiuo konkrečiu ir individualiu tyrimu susijusį darbo krūvį, kad būtų apsaugotas gero administravimo interesas, šiai institucijai tokia galimybė juo labiau turi būti suteikta tuo atveju, kai prašymas leisti susipažinti susijęs su dideliu aiškiai neidentifikuotų dokumentų skaičiumi, dėl kurio nagrinėjant prašymą reikia atlikti didelį preliminaraus tyrimo darbą.

(žr. 86, 87 ir 89 punktus)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktika: 2002 m. sausio 23 d. Sprendimo Gonçalves prieš Parlamentą, T‑386/00, 74 punktas; 2002 m. spalio 17 d. Sprendimo Astipesca prieš Komisiją, T‑180/00, 93 punktas; 2003 m. kovo 11 d. Sprendimo Conserve Italia prieš Komisiją, T‑186/00, 50 punktas; 2005 m. balandžio 13 d. Sprendimo Verein für Konsumenteninformation prieš Komisiją, T‑2/03, 102 punktas.