Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА


19 юли 2011 година


Дело F-31/07 RENV


Françoise Putterie

срещу

Европейска комисия

„Уреждане на спора по взаимно съгласие — Заличаване“

Предмет: Жалба, подадена на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която г-жа Putterie иска отмяната на своя доклад за развитие на кариерата за периода от 1 януари до 31 декември 2005 г., доколкото този доклад и в частност точка 6.5 „Потенциал“ не признава нейния потенциал да изпълнява функции, съответстващи на категория B*

Решение: Заличава дело F‑31/07 RENV, Putterie/Комисия, от регистъра на Съда на публичната служба. Страните понасят направените съдебни разноски в съответствие с постигнатото между тях споразумение.


Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)