Language of document : ECLI:EU:F:2011:121

POSTANOWIENIE PREZESA PIERWSZEJ IZBY
SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ

z dnia 19 lipca 2011 r.

Sprawa F-31/07 RENV

Françoise Putterie

przeciwko

Komisji Europejskiej

Ugoda – Wykreślenie

Przedmiot: Skarga wniesiona na podstawie art. 236 WE i art. 152 EWEA, w której F. Putterie żąda stwierdzenia nieważności sprawozdania z przebiegu swojej kariery zawodowej za okres od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2005 r., ze względu na to, że w sprawozdaniu tym, w szczególności w rubryce 6.5 dotyczącej zdolności do pełnienia określonych funkcji, nie stwierdza się u niej zdolności do pełnienia funkcji należących do kategorii B*.

Orzeczenie: Sprawa F‑31/07 RENV Putterie przeciwko Komisji zostaje wykreślona z rejestru Sądu. Strony pokrywają koszty zgodnie z zawartym przez siebie porozumieniem.

Streszczenie

Urzędnicy – Skarga – Ugoda przed Sądem do spraw Służby Publicznej –Wykreślenie z rejestru

(regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 69)