Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

13. aprill 2011

Kohtuasi F‑29/09 REV

Giorgio Lebedef ja Trevor Jones

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Kohtuotsuse teistmine – Uus asjaolu – Puudumine – Vastuvõetamatus

Ese:      Hagi, millega G. Lebedef ja T. Jones paluvad Avaliku Teenistuse Kohtu 30. septembri 2010. aasta otsuse kohtuasjas F‑29/09: Lebedef ja Jones vs. komisjon teistmist.

Otsus: Jätta teistmisavaldus vastuvõetamatuse tõttu rahuldamata. Jätta kohtukulud hagejate kanda. Jätta komisjoni nõuete toetuseks menetlusse astuja Euroopa Liidu Nõukogu kohtukulud tema enda kanda.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Avalduse vastuvõetavuse tingimused – Uus asjaolu – Mõiste

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44)

2.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Avalduse vastuvõetavuse tingimused – Uus asjaolu – Tõendamiskoormis

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikli 44 esimene lõik; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikli 119 lõige 2)

1.      Euroopa Kohtu põhikirja artikli 44 esimesest lõigust nähtub, et avalduse kohtuotsuse teistmiseks võib üksnes esitada enne kohtuotsuse kuulutamist aset leidnud sellise seiga teadasaamisel, mis oma olemuselt on otsustav ja mis otsuse langetamise ajal ei olnud Avaliku Teenistuse Kohtule ega teistmist taotlevale poolele teada. Selle sätte teise lõigu kohaselt võib kohus analüüsida asja sisuliselt alles siis, kui ta selgesõnaliselt sedastab uue seiga olemasolu, tunnistab, et selle olemus lubab võtta asja teistmisele, ja kuulutab avalduse selle alusel vastuvõetavaks.

(vt punkt 22)

2.      Euroopa Kohtu põhikirja artikli 44 esimese lõigu ja Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 119 lõike 2 alusel esitatud Avaliku Teenistuse Kohtu otsuse teistmise avalduse raames peab teistmist taotlev pool tõendama, et ta sai teada asjaoludest, mis leidsid aset enne kohtuotsuse kuulutamist ning mis tema arvates põhjendavad kohtuotsuse teistmist, alles pärast kohtuotsuse kuulutamist.

(vt punkt 24)