Language of document : ECLI:EU:F:2011:38

PERSONALDOMSTOLENS DOM (tredje avdelningen)

den 13 april 2011

Mål F-29/09 REV

Giorgio Lebedef och Trevor Jones

mot

Europeiska kommissionen

”Personalmål – Resning – Ny faktisk omständighet – Föreligger inte – Avvisning”

Saken: Talan varigenom Giorgio Lebedef och Trevor Jones begär resning av den dom som tribunalen meddelade den 30 september 2010 i mål F‑29/09, Lebedef och Jones mot kommission.

Avgörande: Ansökan om resning avvisas. Giorgio Lebedef och Trevor Jones ska ersätta samtliga rättegångskostnader. Europeiska unionens råd, som har intervenerat i målet, ska bära sina egna rättegångskostnader.

Sammanfattning

1.      Förfarande – Resning – Villkor för att ansökan ska upptas till prövning – Ny faktisk omständighet – Begrepp

(Domstolens stadga, artikel 44)

2.      Förfarande – Resning – Villkor för att ansökan ska upptas till prövning – Ny faktisk omständighet – Bevisbörda

(Domstolens stadga, artikel 44 första stycket, personaldomstolens rättegångsregler, artikel 119.2)

1.      Det följer av artikel 44 första stycket i domstolens stadga att en framställning om ändring av en dom måste grundas på upptäckten av en eller flera nya omständigheter hänförliga till tiden innan den aktuella domen meddelades och som när domen meddelades var okänd för tribunalen och för den som begär ändring. Omständigheten ska kunna utöva ett avgörande inflytande på ärendets utgång. Enligt artikel 41 andra stycket i stadgan är det först om den domstol som har att avgöra målet konstaterar förekomsten av en ny omständighet och finner att den är av sådan art att det finns anledning till ändring samt att framställningen av denna anledning kan tas upp till prövning som målet kan prövas i sak.

(se punkt 22)

2.      Vid en begäran om resning av en dom från personalmålsdomstolen enligt artikel 44 andra stycket i domstolens stadga och artikel 119.2 i personaldomstolens rättegångsregler ankommer det på den part som ansöker om resning att styrka att vederbörande har fått kännedom om omständigheterna – vilka är hänförliga till tiden innan domen meddelades och som enligt parten motiverar resning – först sedan domen meddelats.

3.      

(se punkt 24)