Language of document : ECLI:EU:F:2011:123

POSTANOWIENIE SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(druga izba)

z dnia 19 lipca 2011 r.

Sprawa F-127/10

Eberhard Bömcke

przeciwko

Europejskiemu Bankowi Inwestycyjnemu

Interwencja – Niedopuszczalność sporu w postępowaniu głównym – Zdolność sądowa – Przedmiot interwencji – Interes w przystąpieniu do sprawy w charakterze interwenienta – Pozbawienie z urzędu funkcji przedstawiciela personelu

Przedmiot:      Skarga wniesiona na podstawie art. 270 TFUE oraz art. 41 regulaminu pracowniczego Europejskiego Banku Inwestycyjnego, w której E. Bömcke żąda tytułem głównym stwierdzenia nieważności aktu, w drodze którego komisja wyborcza stwierdziła w dniu 8 grudnia 2010 r. wybór nowego przedstawiciela personelu po pozbawieniu go z urzędu tej funkcji.

Orzeczenie:      Wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta złożony przez kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zostaje oddalony. J.P. Bodson, E. Kourgias, M. Sutil i P. Vanhoudt zostają dopuszczeni do sprawy F‑105/10 Bömcke przeciwko EBI w charakterze interwenientów popierających żądania EBI. Wnioski E. Bömckego i EBI o zachowanie poufności określonych dokumentów procesowych lub ich części zostają tymczasowo uwzględnione. Sekretarz przekaże stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów nieobjętą poufnością wersję wszystkich dokumentów procesowych doręczonych stronom. Stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów zostanie wyznaczony termin do złożenia ewentualnych sprzeciwów w przedmiocie wniosku o zachowanie poufności. Rozstrzygnięcie w przedmiocie zasadności tego wniosku nastąpi na późniejszym etapie postępowania. Stronom dopuszczonym do udziału w sprawie w charakterze interwenientów zostanie wyznaczony termin do złożenia swoich uwag, z możliwością późniejszego uzupełnienia ich w odpowiednim razie w następstwie rozstrzygnięcia w przedmiocie zasadności wniosku o zachowanie poufności. Kolegium przedstawicieli personelu EBI pokrywa własne koszty. Rozstrzygnięcie o kosztach poniesionych przez skarżących nastąpi w orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Interwencja – Skutki niedopuszczalności skargi w postępowaniu głównym

2.      Postępowanie – Interwencja – Osoby zainteresowane – Kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego – Brak zdolności sądowej – Niedopuszczalność

3.      Postępowanie – Interwencja – Przesłanki dopuszczalności – Interes bezpośredni i aktualny – Spór dotyczący wyborów przedstawicieli personelu instytucji – Uprawnienie do głosowania

1.      O ile wniosek o dopuszczenie do sprawy w charakterze interwenienta może zostać odrzucony, gdy skarga w postępowaniu głównym jest tego rodzaju, iż należy stwierdzić jej niedopuszczalność bez rozpoznawania jej co do istoty, to takie rozwiązanie wynika z przesłanki oczywistej niedopuszczalności skargi w postępowaniu głównym.

(zob. pkt 6)

2.      Osoba trzecia może zostać dopuszczona do udziału w sprawie w charakterze interwenienta wyłącznie wtedy, gdy posiada zdolność sądową. W odniesieniu do osób niebędących osobami fizycznymi, jak to ma miejsce w przypadku kolegium przedstawicieli personelu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, orzecznictwo uznaje ich zdolność sądową, jeżeli mają one osobowość prawną na podstawie prawa właściwego, zgodnie z którym zostały utworzone, albo przynajmniej posiadają elementy, które stanowią podstawę osobowości prawnej, a w szczególności autonomię i odpowiedzialność, nawet w ograniczonym stopniu.

Choć uregulowania znajdujące zastosowanie do Europejskiego Banku Inwestycyjnego uznają istnienie kolegium przedstawicieli personelu, to z uregulowań tych wynika, że omawiane kolegium sprawuje funkcje powierzone, w instytucjach podlegających regulaminowi pracowniczemu, komitetowi pracowniczemu. Tymczasem komitet pracowniczy instytucji ma charakter organu wewnętrznego, a zatem jest pozbawiony zdolności sądowej. Ponieważ żaden mający zastosowanie do kolegium przedstawicieli personelu przepis nie uzasadnia odmiennego rozstrzygnięcia tej kwestii, należy uznać, że omawiane kolegium nie posiada zdolności sądowej.

(zob. pkt 10–12)

3.       W odniesieniu do organów przedstawicielskich personelu danej instytucji każdy z wyborców ma bezpośredni i aktualny interes w tym, by wybory przebiegały na warunkach oraz na podstawie systemu wyborczego pozostającego w zgodzie z przepisami regulaminu pracowniczego, którym podlega procedura wyborcza w tym obszarze. Z tego interesu wynika z konieczności interes w tym, by przestrzegano czasu trwania kadencji wybranych przedstawicieli, tym bardziej że zakończenie sprawowania mandatu przez przedstawiciela personelu wymaga co do zasady zorganizowania nowych wyborów. Tym samym w sporach dotyczących odwołania z urzędu przedstawiciela personelu, na podstawie uprawnienia do głosowania pracownikowi przysługuje interes prawny wystarczający do uzasadnienia dopuszczalności skargi lub interwencji. Samo uprawnienie do głosowania zainteresowanego jest wystarczające do stwierdzenia, że nie działa on wyłącznie w interesie prawa lub instytucji.

(zob. pkt 19, 20)