Language of document : ECLI:EU:F:2011:30

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА ПЪРВИ СЪСТАВ
НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА

31 март 2011 година


Дело F-23/07 RENV-RX


M

срещу

Европейска агенция по лекарствата (EMA)

„Уреждане на спора по взаимно съгласие по инициатива на Съда на публичната служба — Заличаване“

Предмет: Жалба на основание членове 236 ЕО и 152 АЕ, с която M иска, от една страна, да се отмени решението на Европейската агенция по лекарствата (EMA) от 25 октомври 2006 г. за отхвърляне на неговото искане за създаване на Комисия по инвалидност и от друга страна, да се осъди ЕМА да му плати обезщетение за вреди

Решение: Заличава дело F‑23/07 RENV‑RX от регистъра на Съда на публичната служба. ЕМА следва да заплати на жалбоподателя сумата от 3 000 EUR. ЕМА понася всички съдебни разноски, направени в производствата по дела F‑23/07, T‑12/08 P, T‑12/08 P RENV‑RX и F‑23/07 RENV‑RX.


Резюме

Длъжностни лица — Жалба — Уреждане на спора по взаимно съгласие пред Съда на публичната служба — Заличаване от регистъра

(член 69 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)