Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

РЕШЕНИЕ НА СЪДА НА ПУБЛИЧНАТА СЛУЖБА
(трети състав)

15 юни 2011 година


Дело F-17/05 REV


José António de Brito Sequeira Carvalho

срещу

Европейска комисия

„Публична служба — Молба за преразглеждане на съдебно решение — Ново обстоятелство — Липса — Недопустимост на молбата“

Предмет:      Молба от жалбоподателя да бъде преразгледано Решение на трети състав на Съда на публичната служба от 13 декември 2006 г. по дело de Brito Sequeira Carvalho/Комисия (F-17/05)

Решение:      Отхвърля молбата за преразглеждане като недопустима. Жалбоподателят понася всички съдебни разноски.

Резюме

1.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Молба, отнасяща се до постановено в първоинстанционното производство съдебно решение, заменено със съдебно решение, постановено от юрисдикцията, пред която се обжалва — Недопустимост

2.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Правни основания — Правно основание, изведено от недопустимостта на жалбата, подадена срещу съдебното решение, предмет на молбата за преразглеждане — Недопустимост

(член 44 от Статута на Съда)

3.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Правни основания — Искания за отмяна на решение, отменено в производство по обжалване — Недопустимост

(член 44 от Статута на Съда)

4.      Производство — Преразглеждане на съдебно решение — Условия за допустимост на искането — Изисквания за форма — Установяване на връзка между изтъкваните факти и оспорваните части на съдебното решение

(член 44 от Статута на Съда; член 35 и член 119, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба)

1.      Искане за преразглеждане е недопустимо в случаите, в които със съдебно решение, постановено от юрисдикцията, пред която се обжалва, се заменя постановеното в първоинстанционното производство съдебно решение, чието преразглеждане се иска. Нещо повече, когато молителят в производство за преразглеждане не оспорва в своята молба постановеното в производството по обжалване съдебно решение и неговата молба е подадена след датата на обявяване на посоченото съдебно решение, тази молба не може да се разглежда като насочена към преразглеждане на това съдебно решение и следователно не може да бъде върната на Общия съд на Европейския съюз по реда на член 8, параграф 2 от приложение I към Статута на Съда.

(вж. точки 36, 37 и 39)

Позоваване на:

Съд на публичната служба — 13 декември 2006 г., de Brito Sequeira Carvalho/Комисия, F‑17/05

2.      В рамките на производството по преразглеждане, предвидено в член 44 от Статута на Съда, юрисдикцията, която се е произнесла по конкретен спор, не може да се произнася по допустимостта на жалба, подадена срещу постановено от нея решение.

(вж. точка 42)

3.      Производството по преразглеждане, предвидено в член 44 от Статута на Съда, има за цел сезираната юрисдикция да приеме разрешение на спора, различно от вече даденото от нея. Вследствие на това тази процедура не може да даде възможност на молителя, след като неговите искания вече са уважени в съдебното решение, чието преразглеждане се иска, да получи мотиви на съдебното решение, различни от вече приетите в посоченото съдебно решение. От това следва, че не е допустимо молител да иска отмяната на вече отменено в производство по обжалване решение, несъществуващо в правния мир още преди да бъде подадена молбата за преразглеждане.

(вж. точка 44)

Позоваване на:

Първоинстанционен съд — 6 март 2002 г., Ojha/Комисия, T‑77/99 REV, точка 12 и цитираната съдебна практика

4.      Недопустима е молба за преразглеждане, в която липсва последователност и прецизност, която не установява в достатъчна степен нито връзка между изтъкнатите факти и частите, в които се оспорва съдебното решение, нито връзка между фактите и обстоятелствата, за които се предполага, че доказват съществуването на настъпилите обстоятелства в подкрепа на молбата за преразглеждане. И обратно, започването на производство по преразглеждане предполага, че са намерени доказателства от фактическо естество, предхождащи обявяването на съдебното решение, но за които молителят не е знаел преди обявяването на съдебното решение.

Нещо повече, видно от член 119, параграф 2 от Процедурния правилник на Съда на публичната служба, в молбата за преразглеждане между другото трябва да се посочат и доказателствата, насочени към установяване на обстоятелствата, на основание на които се иска преразглеждането на съдебното решение. В това отношение задължение на поискалата преразглеждане страна е да докаже, че е разкрила обстоятелствата, които според нея са основание за преразглеждане на това решение, едва след обявяването на съдебното решение, макар че посочените обстоятелства са настъпили преди неговото обявяване.

(вж. точки 50, 51 и 54—58)

Позоваване на:

Съд — 2 април 2009 г., Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Съвет и Комисия, C‑255/06 P‑REV, точка 22 и цитираната съдебна практика