Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

AVALIKU TEENISTUSE KOHTU OTSUS

(kolmas koda)

15. juuni 2011

Kohtuasi F‑17/05 REV

José António de Brito Sequeira Carvalho

versus

Euroopa Komisjon

Avalik teenistus – Teistmisavaldus – Uus asjaolu – Puudumine – Taotluse vastuvõetamatus

Ese:      Hagi, milles J. A. de Brito Sequeira Carvalho taotleb Avaliku Teenistuse Kohtu 13. detsembri 2006. aasta otsuse F‑17/05: Sequeira Carvalho vs. komisjon teistmist.

Otsus:      Jätta teistmisavaldus vastuvõetamatuse tõttu läbi vaatamata. Jätta kohtukulud hageja kanda.

Kokkuvõte

1.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Apellatsioonikohtu otsusega asendatud esimese astme kohtu otsuse kohta esitatud taotlus – Vastuvõetamatus

2.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Väited – Teistmisavalduse esemeks oleva kohtuotsuse peale esitatud apellatsioonkaebuse vastuvõetamatust puudutav väide – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44)

3.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Väited – Nõuded apellatsioonimenetluses tühistatud kohtulahendi tühistamiseks – Vastuvõetamatus

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44)

4.      Menetlus – Kohtuotsuse teistmine – Taotluse vastuvõetavuse tingimused – Vorminõuded – Viidatud faktiliste asjaolude ja vaidlustatud kohtuotsuse punktide vahelise seose tõendamine

(Euroopa Kohtu põhikiri, artikkel 44; Avaliku Teenistuse Kohtu kodukord, artikkel 35 ja artikli 119 lõige 2)

1.      Teistmiseks esitatud nõuded on vastuvõetamatud, kui apellatsioonikohtu otsusega on asendatud esimese astme kohtu otsus, mille teistmist taotletakse. Lisaks, kui teistmisavalduse esitaja ei vaidlusta oma avalduses apellatsioonimenetluses tehtud kohtuotsust ja kui see avaldus on siiski pärast eelnimetatud kohtuotsuse kuulutamist esitatud, ei saa seda avaldust käsitleda kõnealuse kohtuotsuse teistmiseks esitatud avaldusena ega saa seega olla aluseks kohtuasja saatmiseks Euroopa Liidu Üldkohtule Euroopa Kohtu põhikirja I lisa artikli 8 lõike 2 alusel.

(vt punktid 36, 37 ja 39)

Viited:

Avaliku Teenistuse Kohus: 13. detsember 2006, kohtuasi F‑17/05: de Brito Sequeira Carvalho vs. komisjon.

2.      Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 44 sätestatud kohtuotsuse teistmismenetluses ei ole kohtuasja lahendanud kohtu ülesanne otsustada apellatsioonkaebuse vastuvõetavuse üle, mis tema tehtud kohtulahendi peale on esitatud.

(vt punkt 42)

3.      Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 44 sätestatud kohtuotsuse teistmismenetluse eesmärk on see, et asja arutav kohus jõuaks teistsuguse lahenduseni võrreldes sellega, milleni ta jõudis kohtumenetluses. Seetõttu ei ole selles menetluses avalduse esitajal, kelle esitatud nõuded teistmisavalduse esemeks olevas kohtuotsuses rahuldati, võimalik saada teistsugust põhistust kui see, mis on toodud kohtuotsuse põhjendustes. Järelikult ei saa avalduse esitaja taotleda apellatsioonimenetluses tühistatud ja õiguskorrast kadunud kohtulahendi tühistamist veel enne teistmisavalduse esitamist.

(vt punkt 44)

Viited:

Esimese Astme Kohus: 6. märts 2002, kohtuasi T‑77/99 REV: Ojha vs. komisjon (punkt 12 ja seal viidatud kohtupraktika).

4.      Vastuvõetav ei ole seosetu ja ebamäärane teistmisavaldus, milles ei ole tõendatud piisavat seost viidatud faktiliste asjaolude ja kohtuotsuse vaidlustatud punktide vahel ning seost faktiliste asjaolude ja nende aset leidmise tõendamiseks teistmisavalduse põhjendamiseks esitatud dokumentide vahel. Euroopa Kohtu põhikirja artiklis 44 sätestatud kohtuotsuse teistmismenetluse algatamise eelduseks on selliste faktiliste asjaolude avastamine, mis leidsid aset enne kohtuotsuse kuulutamist, kuid millest teistmist taotlev pool ei olnud enne kohtuotsuse kuulutamist teadlik.

Avaliku Teenistuse Kohtu kodukorra artikli 119 lõikest 2 tuleneb lisaks, et teistmisavalduses tuleb märkida muu hulgas tõendid kohtuotsuse teistmist õigustavate faktiliste asjaolude kohta. Teistmist taotlev pool peab tõendama, et ta sai asjaoludest, mis tema arvates põhjendavad kohtuotsuse teistmist, teada alles pärast kohtuotsuse kuulutamist, kuigi need asjaolud leidsid aset enne kohtuotsuse kuulutamist.

(vt punktid 50, 51, 54–58)

Viited:

Euroopa Kohus: 2. aprill 2009, kohtuasi C‑255/06 P‑REV: Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret vs. nõukogu ja komisjon (punkt 22 ja seal viidatud kohtupraktika).