Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

A KÖZSZOLGÁLATI TÖRVÉNYSZÉK ÍTÉLETE

(harmadik tanács)

2011. június 15.

F‑17/05. REV. sz. ügy

José António de Brito Sequeira Carvalho

kontra

Európai Bizottság

„Közszolgálat – Perújítási kérelem – Új tény – Hiány – A kérelem elfogadhatatlansága”

Tárgy :      Kérelem, amelyben J. A. de Brito Sequeira Carvalho a Közszolgálati Törvényszék F‑17/05. sz., De Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott ítéletének megváltoztatását kéri.

Határozat :      A Közszolgálati Törvényszék a perújítási kérelmet mint elfogadhatatlant elutasítja. A felperes viseli az összes költséget.

Összefoglaló

1.      Eljárás – Perújítás – Első fokon hozott, de a fellebbviteli eljárásban másik ítélettel felváltott ítélet elleni kérelem – Elfogadhatatlanság

2.      Eljárás – Perújítás – Jogalapok – A perújítási kérelem tárgyát képező ítélet ellen benyújtott fellebbezés elfogadhatatlanságára alapított jogalap – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 44. cikk)

3.      Eljárás – Perújítás – Jogalapok – Fellebbezés nyomán hatályon kívül helyezett határozat hatályon kívül helyezése iránti kérelem – Elfogadhatatlanság

(A Bíróság alapokmánya, 44. cikk)

4.      Eljárás – Perújítás – A kérelem elfogadhatóságának feltételei – Alaki követelmények – A felhozott tények és a megtámadott ítélet pontjai közötti kapcsolat megjelölése

(A Bíróság alapokmánya, 44. cikk; a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata, 35. és 119. cikk, 2. §)

1.      Elfogadhatatlan a perújítási kérelem, ha a fellebbviteli bíróság által hozott ítélet felváltotta az első fokon hozott ítéletet, amelynek megváltoztatását kérik. Ezenfelül, ha a perújítást kérő fél nem vitatja a fellebbviteli eljárás során hozott ítéletet, bár a perújítási kérelmet az utóbbi ítélet meghozatalának időpontját követően terjesztette elő, e kérelmet nem lehet az említett ítélet megváltoztatása iránti kérelemnek tekinteni, és így nem vezethet ahhoz, hogy az ügyet a Bíróság alapokmánya I. melléklete 8. cikkének (2) bekezdése alapján áttegyék az Európai Unió Törvényszéke elé.

(lásd a 36., 37. és 39. pontot)

Hivatkozás:

A Közszolgálati Törvényszék F‑17/05. sz., De Brito Sequeira Carvalho kontra Bizottság ügyben 2006. december 13‑án hozott ítélete.

2.      A Bíróság alapokmányának 44. cikke szerinti perújítási eljárás keretében az adott ügyben határozatot hozó bíróság nem dönthet az általa hozott határozat ellen benyújtott fellebbezés elfogadhatóságáról.

(lásd a 42. pontot)

3.      A Bíróság alapokmányának 44. cikke szerinti perújítási eljárás arra irányul, hogy a perújítási kérelem tárgyában eljáró bíróság az ügyben általa alkalmazott megoldástól eltérő megoldást válasszon. Következésképpen ezen eljárás nem teheti lehetővé a perújítást kérő fél számára, hogy akkor, amikor az általa megváltoztatni kért ítéletben helyt adtak a kérelmeinek, az ezen ítéletben szereplő indokolástól eltérő indokolást kapjon. Ebből következően elfogadhatatlan az a kérelem, amely a fellebbezési eljárásban hatályon kívül helyezett és a jogrendből még a perújítási kérelem előterjesztése előtt törölt határozat hatályon kívül helyezésére irányul.

(lásd a 44. pontot)

Hivatkozás:

az Elsőfokú Bíróság T‑77/99. REV. sz., Ojha kontra Bizottság ügyben 2002. március 6‑án hozott ítéletének 12. pontja és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.

4.      Elfogadhatatlan az a nem koherens és pontatlan perújítási kérelem, amely nem jelöl meg kellően szoros kapcsolatot sem a felhozott tények, és azon pontok között, amelyeken az ítéletet megtámadják, sem az ezen tények és a perújítási kérelem alátámasztására az említett tények fennállásának igazolása szándékával felajánlott bizonyítékok között. Márpedig a Bíróság alapokmányának 44. cikke szerinti perújítási eljárás elrendelése olyan ténybeli körülmények felmerülését feltételezi, amelyek az ítélet meghozatalát megelőzően már léteztek, de amelyeket a kérelmező fél e meghozatalt megelőzően nem ismert.

Ezenfelül a Közszolgálati Törvényszék eljárási szabályzata 119. cikkének 2. §‑ából kitűnik, hogy a perújítási kérelemben meg kell jelölni többek között a perújításra okot adó tények létezésének bizonyítékait. E tekintetben a perújítást kérő fél feladata annak bizonyítása, hogy a perújításra szerinte okot adó tényekről csak az adott ítélet meghozatalát követően szerzett tudomást, még akkor is, ha e tények az ítélet meghozatala előtt keletkeztek.

(lásd az 50–51. és 54–58. pontot)

Hivatkozás:

a Bíróság C‑255/06 P. REV. sz., Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret kontra Tanács és Bizottság ügyben 2009. április 2‑án hozott ítéletének 22. pontja, és az ott hivatkozott ítélkezési gyakorlat.