Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

TARNAUTOJŲ TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS

2011 m. birželio 15 d.

Byla F‑17/05 REV

José António de Brito Sequeira Carvalho

prieš

Europos Komisiją

„Viešoji tarnyba – Prašymas peržiūrėti sprendimą – Nauja aplinkybė – Nebuvimas – Prašymo nepriimtinumas“

Dalykas:      Ieškinys, kuriuo J. A. de Brito Sequeira Carvalho prašo peržiūrėti 2006 m. gruodžio 13 d. Tarnautojų teismo sprendimą de Brito Sequeira Carvalho prieš Komisiją (F‑17/05).

Sprendimas:      Atmesti prašymą peržiūrėti kaip nepriimtiną. Ieškovas padengia visas bylinėjimosi išlaidas.

Santrauka

1.      Procesas – Teismo sprendimo peržiūrėjimas – Prašymas dėl pirmosios instancijos teismo sprendimo, pakeisto apeliacinės instancijos teismo priimtu sprendimu – Nepriimtinumas

2.      Procesas – Teismo sprendimo peržiūrėjimas – Pagrindai – Pagrindas, susijęs su apeliacinio skundo, pateikto dėl sprendimo, dėl kurio pateiktas prašymas peržiūrėti, nepriimtinumu – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis)

3.      Procesas – Teismo sprendimo peržiūrėjimas – Pagrindai – Reikalavimai panaikinti sprendimą, kuris panaikintas apeliacine tvarka – Nepriimtinumas

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis)

4.      Procesas – Teismo sprendimo peržiūrėjimas – Prašymo priimtinumo sąlygos – Formos reikalavimai – Ryšio tarp faktų, kuriais remiamasi, ir skundžiamo sprendimo punktų nustatymas

(Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnis; Tarnautojų teismo procedūros reglamento 35 straipsnis ir 119 straipsnio 2 dalis)

1.      Reikalavimai peržiūrėti yra nepriimtini, kai apeliacinės instancijos teismo priimtu sprendimu pakeičiamas pirmosios instancijos teismo sprendimas, kurį prašoma peržiūrėti. Be to, kai prašantis peržiūrėti asmuo savo prašyme neginčija apeliacinėje instancijoje priimto sprendimo ir kai šis prašymas pateikiamas vėliau nei šio teismo sprendimo paskelbimo dieną, šis prašymas negali būti laikomas pateiktu dėl šio teismo sprendimo peržiūrėjimo, todėl byla negali būti perduota Europos Sąjungos Bendrajam Teismui taikant Teisingumo Teismo statuto I priedo 8 straipsnio 2 dalį.

(žr. 36, 37 ir 39 punktus)

Nuoroda:

Tarnautojų teismo praktika: 2006 m. gruodžio 13 d. Sprendimo de Brito Sequeira Carvalho prieš Komisiją, F‑17/05.

2.      Per Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnyje numatytą peržiūrėjimo procedūrą teismas, kuris priėmė sprendimą byloje, neturi pateikti nuomonės dėl apeliacinio skundo, pateikto dėl jo priimto sprendimo, priimtinumo.

(žr. 42 punktą)

3.      Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnyje numatyta peržiūrėjimo procedūra siekiama, kad bylą išnagrinėjęs teismas priimtų kitokį sprendimą nei jau priimtas byloje. Todėl kadangi pareiškėjo reikalavimai patenkinti teismo sprendime, kurį prašoma peržiūrėti, šioje procedūroje pareiškėjui negali būti pateikiami kitokie motyvai nei išdėstyti šiame teismo sprendime. Iš to matyti, kad pareiškėjas negali prašyti panaikinti sprendimo, kuris panaikintas apeliacine tvarka ir kurio dar prieš pateikiant prašymą peržiūrėti nebeliko teisės sistemoje.

(žr. 44 punktą)

Nuoroda:

Pirmosios instancijos teismo praktiką: 2002 m. kovo 6 d. Sprendimo Ojha prieš Komisiją, T‑77/99 REV, 12 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.

4.      Prašymas peržiūrėti, kuris nėra nuoseklus ir aiškus ir kuris neįrodo nei pakankamo ryšio tarp faktų, kuriais remiamasi, ir punktų, dėl kurių skundžiamas spendimas, nei ryšio tarp faktų ir juos turinčių įrodyti dokumentų, pateiktų prašymui peržiūrėti pagrįsti, yra nepriimtinas. Peržiūrėjimo procedūrai pagal Teisingumo Teismo statuto 44 straipsnį pradėti būtina atskleisti faktinio pobūdžio duomenis, egzistavusius iki teismo sprendimo paskelbimo, kurie vis dėlto nebuvo žinomi ieškovui iki šio paskelbimo.

Be to, iš Tarnautojų teismo procedūros reglamento 119 straipsnio 2 dalies matyti, kad prašyme peržiūrėti, be kita ko, turi būti pateikti įrodymai, kad yra peržiūrėjimą pateisinančių faktų. Šiuo atžvilgiu prašymą peržiūrėti pateikianti bylos šalis turi įrodyti, kad, kaip ji pati mano, teismo sprendimo peržiūrėjimą pateisinančius faktus ji sužinojo tik paskelbus šį sprendimą ir tai, kad šie faktai įvyko iki šio paskelbimo.

(žr. 50, 51, 54–58 punktus)

Nuoroda:

Teisingumo Teismo praktika: 2009 m. balandžio 2 d. Sprendimo Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret prieš Tarybą ir Komisiją, C‑255/06 P‑REV, 22 punktas ir jame nurodyta teismo praktika.