Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

CIVILDIENESTA TIESAS SPRIEDUMS
(trešā palāta)

2011. gada 15. jūnijā

Lieta F‑7/05 REV

José António de Brito Sequeira Carvalho

pret

Eiropas Komisiju

Civildienests – Pieteikums par sprieduma pārskatīšanu – Jauns fakts – Neesamība – Pieteikuma nepieņemamība

Priekšmets      Prasība, ar kuru J. A. de Brito Sequeira Carvalho lūdz pārskatīt Civildienesta tiesas 2006. gada 13. decembra spriedumu lietā F‑17/05 de Brito Sequeira Carvalho/Komisija

Nolēmums      Prasību par pārskatīšanu noraidīt kā nepieņemamu. Prasītājs atlīdzina tiesāšanās izdevumus.

Kopsavilkums

1.      Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Prasība, ar kuru tiek lūgts aizvietot pirmās instances spriedumu ar apelācijas tiesas spriedumu – Nepieņemamība

2.      Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pamati – Pamats par apelācijas sūdzības, kas iesniegta par spriedumu, kuru lūgts pārskatīt, nepieņemamību – Nepieņemamība

(Tiesas Statūtu 44. pants)

3.      Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pamati – Prasījumi atcelt lēmumu, kas atcelts apelācijas tiesvedībā – Nepieņemamība

(Tiesas Statūtu 44. pants)

4.      Tiesvedība – Sprieduma pārskatīšana – Pieteikuma pieņemamības nosacījumi – Formas prasības – Saiknes starp izvirzītajiem faktiem un pārsūdzētā sprieduma punktiem noteikšana

(Tiesas Statūtu 44. pants; Civildienesta tiesas Reglamenta 35. pants un 119. panta 2. punkts)

1.      Prasījumi par pārskatīšanu nav pieņemami, ja ar apelācijas tiesas spriedumu ir aizvietots pirmās instances spriedums, kuru ir lūgts pārskatīt. Turklāt, ja persona, kura lūgusi pārskatīšanu, savā pieteikumā neapstrīd spriedumu, kas pasludināts saistībā ar apelācijas sūdzību, un ja šis pieteikums turklāt ir iesniegts pēc datuma, kurā ir pasludināts minētais spriedums, šis pieteikums nevar tikt uzskatīts par tādu, ar kuru tiek lūgts pārskatīt šo spriedumu, un līdz ar to tas nevar būt pamats lietas nosūtīšanai Eiropas Savienības Vispārējai tiesai saskaņā ar Tiesas Statūtu I pielikuma 8. panta 2. punktu.

(skat. 36., 37. un 39. punktu)

Atsauce

Civildienesta tiesa: 2006. gada 13. decembris, F‑17/05 de Brito Sequeira Carvalho/Komisija.

2.      Pārskatīšanas procesa, kurš paredzēts Tiesas Statūtu 44. pantā, ietvaros tiesas, kura ir spriedusi par strīdu, ziņā nav spriest par apelācijas sūdzības, kas iesniegta par tās pieņemto nolēmumu, pieņemamību.

(skat. 42. punktu)

3.      Pārskatīšanas process, kas paredzēts Tiesas Statūtu 44. pantā, ir vērsts uz to, lai attiecīgā tiesa pieņemtu atšķirīgu risinājumu no tā, ko tā ir pieņēmusi saistībā ar strīdu. Līdz ar to šis process nevar ļaut pieteicējam, lai gan tā prasījumi spriedumā, kuru lūgts pārskatīt, ir apmierināti, saņemt citu pamatojumu kā vien to, kurš ir izklāstīts minētā sprieduma pamatojumā. No tā izriet, ka pieteicējs nevar lūgt atcelt lēmumu, kas atcelts apelācijas tiesvedībā un ir izņemts no tiesību sistēmas pat pirms pārskatīšanas pieteikuma iesniegšanas.

(skat. 44. punktu)

Atsauce

Pirmās instances tiesa: 2002. gada 6. marts, T‑77/99 REV Ojha/Komisija, 12. punkts un tajā minētā judikatūra.

4.      Nav pieņemams pārskatīšanas pieteikums, kurš nav saskanīgs un precīzs un kurā, lai pamatotu pārskatīšanas pienākumu, nav norādīta ne pietiekama saikne starp izvirzītajiem faktiem un punktiem, saistībā ar kuriem spriedums ir pārsūdzēts, ne saikne starp faktiem un dokumentiem, kuri paredzēti izvirzīto faktu pierādīšanai. Pārskatīšanas procesa sākšana saskaņā ar Tiesas Statūtu 44. pantu paredz, ka ir atklājušies faktiskie apstākļi, kas notikuši pirms sprieduma pasludināšanas, bet par kuriem pieteicējs nav zinājis pirms minētās pasludināšanas.

Turklāt no Civildienesta tiesas Reglamenta 119. panta 2. punkta izriet, ka pārskatīšanas pieteikumā tostarp ir jānorāda pierādīšanas līdzekļi par faktu, kas attaisno pārskatīšanu, pastāvēšanu. Šajā ziņā pārskatīšanas pieteicējam ir jāpierāda, ka fakti, kas ir notikuši pirms sprieduma pasludināšanas un, viņaprāt, attaisno sprieduma pārskatīšanu, tam ir kļuvuši zināmi tikai pēc tā pasludināšanas.

(skat. 50., 51. un 54.–58. punktu)

Atsauce

Tiesa: 2009. gada 2. aprīlis, C‑255/06 P‑REV Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret/Padome un Komisija, 22. punkts un tajā minētā judikatūra.