Language of document : ECLI:EU:F:2011:78

WYROK SĄDU DO SPRAW SŁUŻBY PUBLICZNEJ
(trzecia izba)

z dnia 15 czerwca 2011 r.

Sprawa F-17/05 REV

José António de Brito Sequeira Carvalho

przeciwko

Komisji Europejskiej

Służba publiczna – Skarga o wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Nowa okoliczność faktyczna – Brak – Niedopuszczalność skargi

Przedmiot:      Skarga, w której J.A. de Brito Sequeira Carvalho żąda wznowienia postępowania zakończonego wyrokiem Sądu z dnia 13 grudnia 2006 r. w sprawie F-17/05 de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji.

Orzeczenie:      Skarga o wznowienie postępowania zostaje odrzucona jako niedopuszczalna. Skarżący zostaje obciążony całością kosztów postępowania.

Streszczenie

1.      Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Wniosek dotyczący wyroku wydanego w pierwszej instancji, który został zastąpiony wyrokiem wydanym w postępowaniu odwoławczym – Niedopuszczalność

2.      Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Zarzuty – Zarzut dotyczący niedopuszczalności odwołania wniesionego od wyroku, w stosunku do którego żąda się wznowienia postępowania – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 44)

3.      Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Zarzuty – Żądania stwierdzenia nieważności decyzji unieważnionej w postępowaniu odwoławczym – Niedopuszczalność

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 44)

4.      Postępowanie – Wznowienie postępowania zakończonego wyrokiem – Przesłanki dopuszczalności wniosku – Wymogi formalne – Wykazanie związku pomiędzy podnoszonymi okolicznościami faktycznymi a fragmentami zaskarżonego wyroku

(statut Trybunału Sprawiedliwości, art. 44; regulamin postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej, art. 35, art.  119 § 2)

1.      Żądania wznowienia postępowania są niedopuszczalne w sytuacji, gdy wyrok wydany przez sąd odwoławczy zastąpił wyrok wydany w pierwszej instancji, w odniesieniu do którego składana jest skarga o wznowienie postępowania. Ponadto, jeśli strona żądająca wznowienia postępowania nie podważa w swojej skardze wyroku wydanego w postępowaniu odwoławczym i jeśli ta skarga zostaje wniesiona po dacie ogłoszenia wspomnianego wyroku, nie można uznać tej skargi za skargę o wznowienie postępowania w odniesieniu do tego wyroku, a tym samym nie można przekazać sprawy do ponownego rozpoznania do Sądu Unii Europejskiej na podstawie art. 8 ust. 2 załącznika I do statutu Trybunału Sprawiedliwości.

(zob. pkt 36, 37, 39)

Odesłanie:

Sąd do spraw Służby Publicznej: sprawa F-17/05 de Brito Sequeira Carvalho przeciwko Komisji, 13 grudnia 2006 r.

2.      W ramach wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 44 statutu Trybunału Sprawiedliwości, do sądu, który orzekał w przedmiocie sporu, nie należy zajęcie stanowiska w odniesieniu do dopuszczalności odwołania wniesionego od orzeczenia, które wydał.

(zob. pkt 42)

3.      Postępowanie w przedmiocie wznowienia postępowania, o którym mowa w art. 44 statutu Trybunału Sprawiedliwości, ma na celu to, by sąd rozpatrujący skargę o wznowienie postępowania wydał inne rozstrzygnięcie od tego, które zostało wydane w sporze. W rezultacie postępowanie to nie może umożliwić stronie żądającej wznowienia postępowania, skoro uwzględniono jej żądania w wyroku, w odniesieniu do którego żąda się wznowienia postępowania, uzyskania innego uzasadnienia niż to, które zostało zawarte w omawianym wyroku. Z tego wynika, że strona wnosząca o wznowienie postępowania nie może żądać stwierdzenia nieważności decyzji unieważnionej w postępowaniu odwoławczym i wycofanej z porządku prawnego jeszcze przed wniesieniem skargi o wznowienie postępowania.

(zob. pkt 44)

Odesłanie:

Sąd Pierwszej Instancji: sprawa T‑77/99 REV Ojha przeciwko Komisji, 6 marca 2002 r., pkt 12 i przytoczone tam orzecznictwo

4.      Niedopuszczalna jest niespójna i nieprecyzyjna skarga o wznowienie postępowania, w której nie wykazano ani dostatecznego związku pomiędzy podnoszonymi okolicznościami faktycznymi a fragmentami wyroku, które zostają zaskarżone, ani związku pomiędzy okolicznościami faktycznymi a dokumentami, które mają udowodnić zaistnienie tych okoliczności, przedstawionymi na poparcie skargi o wznowienie postępowania. Tymczasem wszczęcie postępowania w sprawie wznowienia postępowania na podstawie art. 44 statutu Trybunału Sprawiedliwości wymaga ujawnienia okoliczności faktycznych, które zaszły przed ogłoszeniem wyroku, lecz które nie były znane stronie żądającej wznowienia postępowania przed tym ogłoszeniem.

Ponadto z art. 119 § 2 regulaminu postępowania przed Sądem do spraw Służby Publicznej wynika, że skarga o wznowienie postępowania powinna zawierać, między innymi, wskazanie środków dowodowych na potwierdzenie istnienia okoliczności faktycznych uzasadniających wznowienie postępowania. W tym względzie strona żądająca wznowienia postępowania powinna wykazać, że powzięła wiadomość o okolicznościach faktycznych, które zaszły przed wydaniem wyroku i uzasadniają jej zdaniem wznowienie postępowania, dopiero po wydaniu tego wyroku.

(zob. pkt 50, 51, 54–58)

Odesłanie:

Trybunał: sprawa C‑255/06 P‑REV Yedaş Tarim ve Otomotiv Sanayi ve Ticaret przeciwko Radzie i Komisji, 2 kwietnia 2009 r., pkt 22 i przytoczone tam orzecznictwo