Language of document :

Жалба, подадена на 14 декември 2012 г. — ZZ/Комисия

(Дело F-149/12)

Език на производството: италиански

Страни

Жалбоподател: ZZ (представител: G. Cipressa, avvocato)

Ответник: Европейска комисия

Предмет на производството

Отмяна на месечната удръжка на сумата от 500 EUR от обезщетението за нетрудоспособност на жалбоподателя за месеците от април до юни 2012 г.

Искания на жалбоподателя

да се отмени решението, което се съдържа във фиша за изплатено възнаграждение на жалбоподателя за месец април 2012 г., да се намали с 500 EUR обезщетението за нетрудоспособност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочения месец,

да се отмени решението, което се съдържа във фиша за изплатено възнаграждение на жалбоподателя за месец май 2012 г., да се намали с 500 EUR обезщетението за нетрудоспособност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочения месец,

да се отмени решението, което се съдържа във фиша за изплатено възнаграждение на жалбоподателя за месец юни 2012 г., да се намали с 500 EUR обезщетението за нетрудоспособност, на което жалбоподателят е имал право за горепосочения месец,доколкото е необходимо, да се отменят решенията за отхвърляне на административните жалби, подадени срещу горепосочените решения,да се осъди ответника да заплати на жалбоподателя следните суми: 500 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 май 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 500 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 юни 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума; 500 EUR ведно с лихвите върху посочената сума при годишен лихвен процент от 10 % и с годишна капитализация, считано от 1 юли 2012 г. до деня на плащането на горепосочената сума,да се осъди ответникът да заплати съдебните разноски.