Language of document :

Решение на Съда (първи състав) от 7 февруари 2013 г. (преюдициално запитване от Cour de cassation - Франция) - Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(Дело C-543/10)

(Съдебно сътрудничество по граждански дела - Съдебна компетентност по граждански и търговски дела - Регламент (ЕО) № 44/2001 - Тълкуване на член 23 - Клауза, с която се учредява компетентност, съдържаща се в договор, сключен между производителя и първоначалния приобретател на стока - Договор, който е част от поредица от договори - Противопоставимост на тази клауза спрямо вторичния приобретател на тази стока)

Език на производството: френски

Запитваща юрисдикция

Cour de cassation

Страни в главното производство

Жалбоподател: Refcomp SpA

Ответници: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Предмет

Преюдициално запитване - Cour de cassation - Тълкуване на член 5, параграф 1 и член 23 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела (ОВ L 12, 2001 г., стр. 1; Специално издание на български език, 2007 г., глава 19, том 3, стр. 74) - Специална компетентност в сферата на договорите - Спор между вторичния приобретател на дадена стока и нейния производител - Обхват на клаузата за подсъдност в рамките на поредица от сключени в Общността договори

Диспозитив

Член 23 от Регламент (ЕО) № 44/2001 на Съвета от 22 декември 2000 година относно компетентността, признаването и изпълнението на съдебни решения по граждански и търговски дела трябва да се тълкува в смисъл, че клауза, с която се учредява компетентност, уговорена в сключен между производителя на една вещ и нейния приобретател договор, не може да бъде противопоставена на вторичния приобретател, трета страна, който в края на поредица от последващи договори за прехвърляне на собственост, сключени между установени в различни държави членки страни, придобива тази вещ и възнамерява да предяви иск за търсене на отговорност срещу производителя, освен ако бъде установено, че тази трета страна е дала действителното си съгласие по отношение на посочената клауза при определените в този член условия.

____________

1 - ОВ C 46, 12.2.2011 г.