Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 7. veebruari 2013. aasta otsus (Cour de cassation - Prantsusmaa eelotsusetaotlus) - Refcomp SpA versus Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(kohtuasi C-543/10)

(Õigusalane koostöö tsiviilasjades - Kohtualluvus tsiviil- ja kaubandusasjades - Määrus (EÜ) nr 44/2001 - Artikli 23 tõlgendamine - Tootja ja kauba esialgse omandaja vahel sõlmitud lepingus esinev kohtualluvuse tingimus - Omandiõiguse üleandmisega seotud lepingute ahelasse kuuluv leping - Sellele tingimusele tuginetavus kauba allomandaja suhtes)

Kohtumenetluse keel: prantsuse

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Cour de cassation

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Refcomp SpA

Kostja: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Ese

Eelotsusetaotlus - Cour de cassation - Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades (EÜT L 12, lk 1; ELT eriväljaanne 19/04, lk 42) artikli 5 lõike 1 ja artikli 23 tõlgendamine - Erikohtualluvus lepingute valdkonnas - Teatava asja allomandaja ja selle asja tootja vaheline vaidlus - Kohtualluvuse tingimuse kehtivus ühendusesiseste lepingute ahela raames

Resolutsioon

Nõukogu 22. detsembri 2000. aasta määruse (EÜ) nr 44/2001 kohtualluvuse ja kohtuotsuste täitmise kohta tsiviil- ja kaubandusasjades artiklit 23 tuleb tõlgendada nii, et kohtualluvuse tingimusele, milles on kokku leppinud kauba tootja ja selle omandaja, ei saa tugineda kolmandast isikust allomandaja vastu, kes on omandanud selle kauba üksteisele järgnevatest erinevates liikmesriikides asuvate poolte vahel sõlmitud omandiõiguse üleandmisega seotud lepingutest ühe lepingu alusel ning kes soovib kauba tootja vastu esitada kahju hüvitamise hagi, välja arvatud juhul, kui on tõendatud, et see kolmas isik on tegelikult nimetatud tingimusega selles artiklis sätestatud tingimustel nõustunud.

____________

1 - ELT C 46, 12.2.2011