Language of document :

Tiesas (pirmā palāta) 2013. gada 7. februāra spriedums (Cour de cassation (Francija) lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu) - Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(lieta C-543/10) 

Tiesu iestāžu sadarbība civillietās - Jurisdikcija civillietās un komerclietās - Regula (EK) Nr. 44/2001 - 23. panta interpretācija - Jurisdikcijas noteikšanas klauzula, kas ir ietverta starp preces ražotāju un sākotnējo tās pircēju noslēgtā līgumā - Līgums, kas ietilpst īpašuma tiesību nodošanas līgumu ķēdē - Iespēja uz šo klauzulu atsaukties attiecībā uz preces pārpircēju

Tiesvedības valoda - franču

Iesniedzējtiesa

Cour de cassation

Lietas dalībnieki pamata procesā

Prasītāja: Refcomp SpA

Atbildētājas: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network un Climaveneta SpA

Priekšmets

Lūgums sniegt prejudiciālu nolēmumu - Cour de cassation - Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās (OV 2001 L 12, 1. lpp.) 5. panta 1. punkta un 23. panta interpretācija - Īpašā jurisdikcija lietās, kas saistītas ar līgumiem - Tiesvedība starp kādas lietas pārpircēju un šīs lietas ražotāju - Jurisdikcijas noteikšanas klauzulas piemērojamība Kopienu ietvaros noslēgtā līgumu ķēdē

Rezolutīvā daļa:

Padomes 2000. gada 22. decembra Regulas (EK) Nr. 44/2001 par jurisdikciju un spriedumu atzīšanu un izpildi civillietās un komerclietās 23. pants ir interpretējams tādējādi, ka uz jurisdikcijas noteikšanas klauzulu, par kuru ir panākta vienošanās līgumā, kas ir noslēgts starp preces ražotāju un tās pircēju, attiecībā uz pārpircēju, kurš pēc vairākiem starp dažādās dalībvalstīs dibinātām pusēm secīgi noslēgtiem līgumiem, ar ko tiek nodotas īpašuma tiesības, ir ieguvis šo preci un vēlas celt prasību, lai sauktu pie atbildības ražotāju, var atsaukties tikai tad, ja ir pierādīts, ka šī trešā persona faktiski ir piekritusi minētajai klauzulai šajā pantā noteiktajos apstākļos.

____________

1 - OV C 46, 12.2.2011.