Language of document :

Hotărârea Curții (Camera întâi) din 7 februarie 2013 (cerere de decizie preliminară formulată de Cour de cassation - Franța) - Refcomp SpA/Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

(Cauza C-543/10)

(Cooperare judiciară în materie civilă - Competența judiciară în materie civilă și comercială - Regulamentul (CE) nr. 44/2001 - Interpretarea articolului 23 - Clauză atributivă de competență care figurează într-un contract încheiat între fabricant și dobânditorul inițial al unui bun - Contract care se înscrie într-un lanț de contracte translative de proprietate - Opozabilitatea acestei clauze față de subdobânditorul bunului)

Limba de procedură: franceza

Instanța de trimitere

Cour de cassation

Părțile din procedura principală

Reclamantă: Refcomp SpA

Pârâte: Axa Corporate Solutions Assurance SA, Axa France IARD, Emerson Network, Climaveneta SpA

Obiectul

Cerere de decizie preliminară - Cour de cassation - Interpretarea articolului 5 alineatul (1) și a articolului 23 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (JO 2001, L 12, p. 1, Ediţie specială, 19/vol. 3, p. 74) - Competenţă specială în materie contractuală - Litigiu între subdobânditorul unui lucru și fabricant - Domeniu de aplicare a clauzei atributive de competenţă în cadrul unui lanţ comunitar de contracte.

Dispozitivul

Articolul 23 din Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului din 22 decembrie 2000 privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială trebuie să fie interpretat în sensul că o clauză atributivă de competență convenită în contractul încheiat între fabricantul unui bun și dobânditorul acestuia nu poate fi opusă terțului subdobânditor care, la capătul unei succesiuni de contracte translative de proprietate încheiate între părți stabilite în state membre diferite, a dobândit acest bun și intenționează să inițieze o acțiune în răspundere împotriva fabricantului, cu excepția cazului în care se probează că acest terț și-a dat consimțământul efectiv cu privire la clauza menționată în condițiile prevăzute la respectivul articol.

____________

1 - JO C 46, 12.2.2011.