Language of document :

Domstolens dom (Første Afdeling) af 21. februar 2013 - Concepción Salgado González mod Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS) (anmodning om præjudiciel afgørelse fra Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Spanien)

(Sag C-282/11) 

(Artikel 48 TEUF - social sikring af vandrende arbejdstagere - forordning (EØF) nr. 1408/71 og forordning (EF) nr. 883/2004 - forsikring ved alderdom og dødsfald - særregler for anvendelsen af national lovgivning vedrørende forsikring ved alderdom - beregning af ydelser)

Processprog: spansk

Den forelæggende ret

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Parter i hovedsagen

Sagsøger: Concepción Salgado González

Sagsøgte: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) og Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Sagens genstand

Anmodning om præjudiciel afgørelse - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - fortolkning af artikel 48 TEUF, artikel 3 og bilag VI, rubrik D, punkt 4 (nu rubrik G) i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet (EFT L 149, s. 2), og artikel 87, stk. 5, og bilag XI, punkt 2, litra a), i Europa-Parlamentets og Rådes forordning (EF) nr. 883/2004 af 29. april 2004, om koordinering af de sociale sikringsordninger (EUT L 166, s. 1) - forsikring ved alderdom og dødsfald - beregning af ydelser - national lovgivning der fastsætter ydelsen på grundlag af et gennemsnitligt bidrag i en referenceperiode på femten år

Konklusion

Artikel 48 TEUF, artikel 3, artikel 46, stk. 2, litra a), og artikel 47, stk. 1, litra g), i Rådets forordning (EØF) nr. 1408/71 af 14. juni 1971 om anvendelse af de sociale sikringsordninger på arbejdstagere, selvstændige erhvervsdrivende og deres familiemedlemmer, der flytter inden for Fællesskabet, som ændret og ajourført ved Rådets forordning (EF) nr. 118/97 af 2. december 1996, som ændret ved Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 629/2006 af 5. april 2006, samt rubrik H, stk. 4, i bilag VI til denne forordning skal fortolkes således, at de er til hinder for en lovgivning i en medlemsstat som den i hovedsagen omhandlede, hvorefter den teoretiske ydelse for en selvstændig erhvervsdrivendes alderspension, uanset om den pågældende er vandrende eller indenlandsk arbejdstager, altid beregnes på grundlag af den pågældendes bidragsbasis i en fast referenceperiode, som ligger forud for indbetalingen af det sidste bidrag i denne medlemsstat, hvorpå anvendes en fast divisor, uden at hverken varigheden af denne periode eller denne divisor kan tilpasses for at tage hensyn til den omstændighed, at den pågældende har udøvet sin ret til fri bevægelighed.

____________

1 - EUT C 269 af 10.9.2011.