Language of document :

Euroopa Kohtu (esimene koda) 21. veebruari 2013. aasta otsus (Tribunal Superior de Justicia de Galicia - Hispaania eelotsusetaotlus) - Concepción Salgado González versus Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(kohtuasi C-282/11)

(ELTL artikkel 48 - Võõrtöötajate sotsiaalkindlustus - Määrus (EMÜ) nr 1408/71 ja määrus (EÜ) nr 883/2004 - Vanadus- ja toitjakaotuskindlustus - Vanaduskindlustust puudutavate siseriiklike õigusnormide üksikasjalikud rakenduseeskirjad - Hüvitiste arvutamine)

Kohtumenetluse keel: hispaania

Eelotsusetaotluse esitanud kohus

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Põhikohtuasja pooled

Hageja: Concepción Salgado González

Kostjad: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Ese

Eelotsusetaotlus - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - ELTL artikli 48, nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate, füüsilisest isikust ettevõtjate ja nende pereliikmete suhtes (EÜT L 149, lk 2; ELT eriväljaanne 05/01, lk 35) artikli 3 ja VI lisa D osa punkti 4 (praegu punkt G) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. aprilli 2004. aasta määruse (EÜ) nr 883/2004 sotsiaalkindlustussüsteemide kooskõlastamise kohta (ELT L 166, lk 1; ELT eriväljaanne 05/05, lk 72) artikli 87 lõike 5 ja XI lisa punkti 2 alapunkti a tõlgendamine - Vanadus- ja toitjakaotuskindlustus - Vanaduskindlustust puudutavate siseriiklike õigusnormide rakenduseeskirjad - Kindlustusmaksete arvutamine - Siseriiklikud õigusnormid, mille kohaselt määratakse kindlustusmakse kindlaks 15 aasta jooksul tasutud keskmise alusel

Resolutsioon

ELTL artiklit 48, nõukogu 14. juuni 1971. aasta määruse (EMÜ) nr 1408/71 sotsiaalkindlustusskeemide kohaldamise kohta ühenduse piires liikuvate töötajate ja nende pereliikmete suhtes, selle nõukogu 2. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 118/97 muudetud ja ajakohastatud redaktsioonis, mida on muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. aprilli 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 629/2006, artiklit 3, artikli 46 lõike 2 punkti a ja artikli 47 lõike 1 punkti g, ning selle määruse VI lisa H osa punkti 4 tuleb tõlgendada nii, et nendega on vastuolus sellised liikmesriigi õigusnormid, nagu on kõne all põhikohtuasjas, mille alusel arvutatakse nii võõrtöötajast kui kohalikust töötajast füüsilisest isikust ettevõtja vanaduspensioni teoreetiline suurus, lähtudes eranditult selle töötaja poolt tehtud sissemaksetest kindlaksmääratud alusperioodi jooksul, mis vahetult eelnes selle liikmesriigi sotsiaalkindlustusele viimase sissemakse tasumisele, kohaldades nende sissemaksete suhtes kindlaksmääratud jagajat, ilma et selle perioodi kestust või seda jagajat oleks võimalik muuta, et võtta arvesse asjaolu, et kõnealune töötaja teostas oma õigust vabalt liikuda.

____________

1 - ELT C 269, 10.9.2011