Language of document :

Unionin tuomioistuimen tuomio (ensimmäinen jaosto) 21.2.2013 (Tribunal Superior de Justicia de Galician (Espanja) esittämä ennakkoratkaisupyyntö) - Concepción Salgado González v. Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Asia C-282/11)

(SEUT 48 artikla - Siirtotyöläisten sosiaaliturva - Asetukset (ETY) N:o 1408/71 ja (EY) N:o 883/2004 - Vakuutus vanhuuden ja kuoleman varalta - Erityismääräykset vanhuusvakuutusta koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamiseksi - Etuuksien laskeminen)

Oikeudenkäyntikieli: espanja

Ennakkoratkaisua pyytänyt tuomioistuin

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Pääasian asianosaiset

Kantaja: Concepción Salgado González

Vastaajat: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ja Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Oikeudenkäynnin kohde

Ennakkoratkaisupyyntö - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - SEUT 48 artiklan, sosiaaliturvajärjestelmän soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71 (EYVL L 149, s. 2) 3 artiklan ja asetuksen liitteessä VI olevan D kohdan (nykyinen G) 4 alakohdan sekä sosiaaliturvajärjestelmien yhteensovittamisesta 29.4.2004 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 883/2004 (EUVL L 166, s. 1) 87 artiklan 5 kohdan ja asetuksen liitteessä XI olevan 2 kohdan a alakohdan tulkinta - Vakuutus vanhuuden ja kuoleman varalta - Vanhuusvakuutusta koskevan kansallisen lainsäädännön soveltamista koskevat erityiset yksityiskohtaiset säännöt - Etuuksien laskenta - Kansallinen lainsäädäntö, jossa etuus vahvistetaan viidentoista vuoden viitejakson aikana suoritetun keskimääräisen maksun perusteella

Tuomiolauselma

SEUT 48 artiklaa, sosiaaliturvajärjestelmien soveltamisesta yhteisön alueella liikkuviin palkattuihin työntekijöihin, itsenäisiin ammatinharjoittajiin ja heidän perheenjäseniinsä 14.6.1971 annetun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 1408/71, sellaisena kuin se on muutettuna ja ajan tasalle saatettuna 2.12.1996 annetulla neuvoston asetuksella (EY) N:o 118/97, sellaisena kuin se on muutettuna 5.4.2006 annetulla Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (EY) N:o 629/2006, 3 artiklaa, 46 artiklan 2 kohdan a alakohtaa ja 47 artiklan 1 kohdan g alakohtaa sekä saman asetuksen liitteessä VI olevan H osan 4 kohtaa on tulkittava siten, että ne ovat esteenä pääasian kohteena olevan kaltaiselle jäsenvaltion lainsäädännölle, jonka mukaan itsenäisen ammatinharjoittajan, riippumatta siitä, onko tämä siirtotyöläinen tai ei, vanhuuseläkkeen teoreettinen määrä lasketaan aina siten, että tämän työntekijän kiinteänä viitekautena, joka edeltää asianomaisen tässä valtiossa maksamaa viimeistä vakuutusmaksua, maksamat vakuutusmaksuperustat jaetaan kiinteällä jakajalla, ilman että tämän ajanjakson pituutta tai mainittua jakajaa voitaisiin mukauttaa sen huomioon ottamiseksi, että kyseinen työntekijä on käyttänyt oikeuttaan vapaaseen liikkuvuuteen.

____________

1 - EUVL C 269, 10.9.2011.