Language of document :

2013 m. vasario 21 d. Teisingumo Teismo (pirmoji kolegija) sprendimas byloje (Tribunal Superior de Justicia de Galicia (Ispanija) prašymas priimti prejudicinį sprendimą) Concepción Salgado González prieš Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

(Byla C-282/11)

(SESV 48 straipsnis - Darbuotojų migrantų socialinė apsauga - Reglamentai (EEB) Nr. 1408/71 ir (EB) Nr. 883/2004 - Senatvės ir gyvybės draudimas - Specialios nuostatos dėl nacionalinės teisės aktų, susijusių su senatvės draudimu, taikymo - Išmokų apskaičiavimas)

Proceso kalba: ispanų

Prašymą priimti prejudicinį sprendimą pateikęs teismas

Tribunal Superior de Justicia de Galicia

Šalys pagrindinėje byloje

Ieškovė: Concepción Salgado González

Atsakovės: Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), Tesorería General de la Seguridad Social (TGSS)

Dalykas

Prašymas priimti prejudicinį sprendimą - Tribunal Superior de Justicia de Galicia - SESV 48 straipsnio, 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento Nr. 1408/71/EEB dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje (OL L 149, p. 2; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk., 1 t. p. 35) VI priedo D skirsnio (dabar G skirsnis) 4 dalies ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo (OL L 166, p. 1; 2004 m. specialusis leidimas lietuvių k., 5 sk. 5 t., p. 72) 87 straipsnio 5 dalies ir XI priedo 2 punkto a papunkčio aiškinimas - Senatvės ir mirties draudimas - Nacionalinių teisės aktų dėl senatvės draudimo taikymo ypatumai - Išmokų apskaičiavimas - Nacionaliniai teisės aktai, kuriais išmoka nustatoma atsižvelgiant į vidutinės įmokos per penkiolika referencinių metų, pagrindą.

Rezoliucinė dalis

SESV 48 straipsnio 3 dalis, 46 straipsnio 2 dalies a punktas ir 1971 m. birželio 14 d. Tarybos reglamento (EEB) Nr. 1408/71 dėl socialinės apsaugos sistemų taikymo pagal darbo sutartį dirbantiems asmenims ir jų šeimos nariams, judantiems Bendrijoje, iš dalies pakeisto ir atnaujinto 1996 m. gruodžio 2 d. Tarybos reglamentu (EB) Nr. 118/97, iš dalies pakeisto 2006 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 629/2006, ir 2004 m. balandžio 29 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 883/2004 dėl socialinės apsaugos sistemų koordinavimo, iš dalies pakeisto 2009 m. rugsėjo 16 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentu (EB) Nr. 988/2009, 47 straipsnio 1 dalies g punktas, taip pat jo VI priedo H skirsnio 4 dalis turi būti aiškinami taip, kad jais draudžiami valstybės narės teisės aktai, kaip antai nagrinėjami pagrindinėje byloje, pagal kuriuos teorinis savarankiškai dirbančio darbuotojo, nesvarbu, ar jis migrantas, ar ne, senatvės pensijos dydis bet kuriuo atveju apskaičiuojamas remiantis šio darbuotojo įmokomis per nustatytą ataskaitinį laikotarpį iki jo paskutinės šioje valstybėje sumokėtos įmokos, ją padalijus iš nustatyto daliklio ir neturint galimybės patikslinti nei šio laikotarpio trukmės, nei taikyto daliklio siekiant atsižvelgti į tai, jog atitinkamas darbuotojas naudojosi teise į laisvą judėjimą.

____________

1 - OL C 269, 2011 9 10.